Azerbajdzjan

Sedan EU och Azerbajdzjan ingick ett Partnerskaps- och samarbetsavtal (PSA) 1999 har förbindelserna med EU gradvis fördjupats.

Azerbajdzjan ingår i EU:s Östliga partnerskap, som bland annat syftar till att stödja reformprocesser, inklusive demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter. År 2018 enades EU och Azerbajdzjan om nya partnerskapsprioriteringar, som vägleder och stärker partnerskapet. Förhandlingar pågår sedan flera år om ett nytt avtal, som ska ersätta PSA. EU och Azerbajdzjan har ingått viseringsförenklings- och återtagandeavtal som trädde i kraft 2014, vilket innebär förenklade procedurer för azerbajdzjanska medborgare att erhålla korttidsvisum för resor in i EU.

Det pågår en konflikt mellan Armenien och grannlandet Azerbajdzjan sedan över trettio år och parterna har inte förhandlat fram något fredsavtal. EU hade under perioden oktober-december 2022 en civil insats på plats i Armenien (EUMCAP) med syftet att bidra till stabilitet på marken.

EU stödjer även Azerbajdzjan genom EU:s internationella grannskaps- och samarbetsinstrument Global Europe (NDICI). Syftet med Global Europe är att bekämpa fattigdom, främja hållbar utveckling samt fred och stabilitet i hela regionen, genom att stödja civilsamhället och politiska och ekonomiska investeringar i partnerländerna. NDICI har en total budget på cirka 79 miljarder EUR för perioden 2021–2027. Azerbajdzjan ingår också i Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P).

Sveriges reformsamarbete med Azerbajdzjan sker inom ramen för regionala insatser och samarbeten genom regeringens strategi för Östeuropa för perioden 2021–2027. Till exempel genomför Svenska Institutet viss regional utbytesverksamhet som inkluderar Azerbajdzjan, bland annat kulturellt och akademiskt utbyte.

Svensk export till Azerbajdzjan utgörs till största del av telekommunikations- och verkstadsprodukter samt möbler. Den svenska importen från Azerbajdzjan består främst av textilvaror och aluminium.

Sverige har en ambassad i Baku och Azerbajdzjan har en ambassad i Stockholm.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Azerbajdzjan

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 14 träffar.