Remiss av SOU 2023:24 Etablering för fler - jämställda möjligheter till integration Diarienummer: A2023/00885

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet på remissen av delbetänkandet Etablering för fler – jämställda möjligheter till integration (SOU 2023:24). Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 15 november 2023.

Genvägar

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.