Remiss av SOU 2022:23 En oavvislig ersättningsrätt? Diarienummer: Ju2022/02173

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts svara på remissen SOU 2022:23 En oavvislig ersättningsrätt?.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 15 november 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.