Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En oavvislig ersättningsrätt? SOU 2022:23

Publicerad

Betänkande av Utredningen om vissa ersättningsfrågor på upphovsrättsområdet.

Ladda ner:

Utredningen har haft i uppdrag att ta ställning till om det finns behov av och är lämpligt att införa en så kallad oavvislig ersättningsrätt för upphovsmän och utövande konstnärer. Denna särskild rätt till ersättning skulle då gälla i fråga om utnyttjanden som innebär att verk och framföranden görs tillgängliga på begäran, till exempel när upphovsrättsligt skyddat material tillhandahålls för streaming eller nedladdning. Enligt en sådan rätt skulle upphovsmän och utövande konstnärer kunna kräva ersättning direkt av användaren, till exempel en leverantör av streamingtjänster, oberoende av om denne är upphovsmannens eller den utövande konstnärens avtalspart eller om denne i stället är någon som i ett senare led har förvärvat rättigheten. Detta skulle gälla i princip oaktat vad som har överenskommits vid överlåtelsen av rättigheten. Rätten skulle inte kunna avtalas bort. Tanken är att rätten dessutom skulle vara föremål för obligatorisk kollektiv förvaltning.

Utredningen kommer till slutsatsen att det inte finns tillräckliga skäl att införa en oavvislig ersättningsrätt. För det första är en rätt av det slaget svår att förena med allmänna förmögenhetsrättsliga tankegångar och kan leda till mindre rimliga resultat. För det andra – och viktigare – kan rätten inte anses vara ägnad att åstadkomma det resultat som man vill uppnå, nämligen att i större utsträckning tillförsäkra att upphovsmän och utövande konstnärer får en ersättning som är skälig när verk och framföranden tillhandahålls på begäran av enskilda. I stället finns det tydliga risker för att förutsättningarna för många av dem sammantaget skulle påverkas i negativ riktning.

Utredningen har även haft i uppdrag att ta ställning till om det i så fall behövs andra åtgärder när det gäller upphovsmäns och utövande konstnärers möjligheter till ersättning för utnyttjanden som innebär att deras verk och framföranden tillhandahålls på begäran av enskilda.

I betänkandet föreslår utredningen att det ska införas en bestämmelse som ger utövande konstnärer ett starkare skydd när de överlåter sina rättigheter. När överlåtelsen avser rätten att överföra ett framförande till allmänheten eller att framföra det offentligt, ska den bara gälla för en tid av tre år och inte medföra någon ensamrätt. Bestämmelserna ska tillämpas i den utsträckning något annat inte har avtalats och de ska inte gälla när överlåtelsen avser ett filmverk.

Förslaget innebär att utövande konstnärer i det angivna avseendet får samma rätt som upphovsmän redan har. På så sätt får de också bättre förutsättningar att hantera svårigheten att överblicka värdet av sin prestation.

Utredningen föreslår att lagändringen ska träda i kraft den 1 juli 2023.

I utredningens uppdrag har dessutom ingått att överväga om det behövs ett nytt och frivilligt system för tvistlösning utom domstol i tvister av visst slag mellan, å ena sidan, en upphovsman eller utövande konstnär och, å andra sidan, den som har förvärvat en rättighet.

Utredningen föreslår att Patent- och registreringsverket ges i uppdrag att tillhandahålla en förteckning över personer som har förklarat sig villiga att medla i dessa tvister. Patent- och registreringsverket ska även ges i uppdrag att tillhandahålla information om medling som tvistlösningsform i tvister av det här slaget.

Beställ tryckt exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ersätt­ning vid till­gäng­lig­göran­den på begäran och alter­nativ tvist­lös­ning på upp­hovs­rätts­området

    En särskild utredare ska under­söka behoven och förut­sätt­ningarna när det gäller två frågor som aktuali­serats i anslut­ning till EU:s nya direktiv om upp­hovs­rätt på den digitala inre marknaden. Den ena frågan gäller upp­hovs­mäns och utövande konst­närers möjlig­heter att få ersätt­ning vid till­gäng­lig­göran­den på begäran av verk och fram­föranden (t.ex. när ström­nings­tjänster på internet ger tillgång till musik eller film på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till den från en plats och vid en tid­punkt som de själva väljer). Den andra frågan gäller ytter­ligare möjlig­heter till alter­nativ tvist­lösning på upp­hovs­rätts­området.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition