Remiss av SOU 2021:94 Ett utökat skydd mot diskriminering Diarienummer: A2022/00220

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet på betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast
den 10 maj 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.