Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att inrätta nationella forskningsprogram Diarienummer: U2017/02404/F

Publicerad

Regeringen ger Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande i uppdrag att inom de områden som regeringen i särskild ordning bestämmer inrätta tioåriga nationella forskningsprogram som kan bidra till att möta olika samhällsutmaningar.

Ladda ner:

För varje nationellt forskningsprogram bör en programkommitté bildas i vilken relevanta forskningsfinansiärer ingår. Arbetet med varje program ska omfatta utformningen av en koordinerande och strategisk forskningsagenda som för varje program tas fram gemensamt av ansvariga finansiärer.

De myndigheter som kommer att ansvara för de nationella forskningsprogrammen ska genomföra uppföljningar av programmen och presentera dem i enhetlig form. Uppdragen ska redovisas årligen senast den 1 mars till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Miljö- och energidepartemenet, Socialdepartementet, Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet).