Militärt stöd till Ukraina

Sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 har Sverige bidragit med militärt stöd till Ukraina. Det har skett en betydande förändring av nivå och innehåll på stödet som Sverige lämnar. Från skyddsutrustning i det första beslutet till stridsvagnar, avancerade vapensystem och ammunition i senare paket. Det totala värdet av Sveriges militära stöd till Ukraina är drygt 20 miljarder kronor (16 augusti 2023).

Det militära stödet kan delas upp i två huvudsakliga kategorier: vapen och utrustning samt finansiellt stöd genom fonder. Därutöver har Sverige bland annat ingått ett svensk-ukrainskt upphandlingssamarbete för försvarsmateriel samt bidragit med personal till flera utbildningsinsatser.

 • Vapen och utrustning

  Andelen av det militära stödet som består av vapen och utrustning uppgår till ett värde av drygt 19 miljarder kronor.

  Stödet av vapen och utrustning inkluderar artilleripjäser (Archer), stridsvagn 122 (Leopard 2), granatgevär (Carl Gustaf) med ammunition, pansarskott (AT4), pansarvärnsrobot 57 (NLAW), automatgevär, minröjningsutrustning och stridsfordon 90 (CV 90), hjälmar, avancerad ammunition, sjömålsrobot 17, pansarvärnssystem, personterrängbilar, vinterutrustning, riktmedel, kroppsskydd, tält, maskeringsnät och luftvärnssystem.

 • Finansiellt stöd genom fonder

  Andelen av det militära stödet som utgör finansiellt stöd genom fonder uppgår till en summa av drygt 1,4 miljarder kronor.

  Sverige har lämnat finansiellt bidrag om sammanlagt 200 miljoner kronor till Natos stödfond för Ukraina (NATO Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund) till stöd för Ukrainas försvarsmakt. Delar av stödet har öronmärkts för vinterutrustning. I december 2022 beslutade Sverige om ett bidrag på 200 miljoner kronor till den brittiska fonden International Fund for Ukraine (IFU), vars medel används för upphandling av försvarsmateriel till Ukraina. I juni 2023 beslutades om ett bidrag på ytterligare 140 miljoner kronor till IFU. Sverige har även lämnat stöd genom två överföringar om 500 miljoner kronor respektive 577 miljoner kronor till den ukrainska centralbankens fond för den ukrainska Försvarsmakten.

 • Svensk-ukrainskt upphandlingssamarbete

  Försvarets materielverk, FMV, får av regeringen tillåtelse att med behörig myndighet i Ukraina förhandla om och ingå i internationella överenskommelser vad gäller bland annat upphandling av försvarsmateriel. Avtalet innehåller också samarbete om stöd i uppbyggnad och utveckling av upphandlingsorganisation och upphandlingsverksamhet samt informations- och erfarenhetsutbyte på området.

 • Försörjningslösning för krigsmateriel

  Försvarsmakten har fått i uppdrag att genomföra en försörjningslösning för krigsmaterielsystem till Ukraina. Inom försörjningslösningen får Försvarsmakten bedriva verksamhet med upp till 60 personer på plats i Polen, Rumänien och Slovakien.

  Sedan 2022 har Sverige levererat ett stort antal olika typer av materielsystem, där det svenska underhållsstödet begränsat sig till ett iordningsställande av materielen följt av en transport till Ukraina. Mer kvalificerade vapen- och sensorsystem kräver dock en mer långsiktig försörjningslösning innehållande tekniskt systemstöd, reservdelar och utbytesenheter samt ammunition för att över tid bibehålla den operativa effekten. Försvarsmakten avser därför att bygga upp en långsiktig försörjningslösning för kvalificerade materielsystem, likt robotsystem 70, stridsfordon 90, stridsvagn 122 och Archer, vilka har donerats till Ukraina. Försörjningssystemet skapas genom samverkan mellan Försvarsmakten, Försvarets materielverk och aktuell svensk industri.

  Uppdraget pågår till och med den 31 december 2025.

 • Utbildningsinsatser till stöd för Ukraina

  Utbildning på JAS 39 Gripen

  Försvarsmakten har fått i uppdrag att orienteringsutbilda ukrainska piloter med tillhörande flygteknisk personal på JAS 39. Bakgrunden är att Ukrainas försvarsmakt har framfört önskemål om att få operativt utvärdera JAS 39 då en av de mest akuta åtgärderna är att förstärka det ukrainska luftförsvaret med ett Nato-interoperabelt stridsflygsystem.

  JAS 39 har mycket god förmåga att verka i den efterfrågade luftförsvarsrollen men även som attack- och spaningsflygplan. JAS 39 Gripen är helt Nato-interoperabelt och utvecklades för att kunna operera från spridda landsvägsbaser, något som har visat ha haft avgörande betydelse för överlevnaden av det ukrainska flygvapnet. Därtill kan JAS 39 tankas och ombeväpnas på kort tid och där värnpliktiga nyttjas i klargöringen av flygplanen.

  EUMAM Ukraina

  Sedan våren 2023 deltar Sverige i EU:s militära insats till stöd för Ukraina (European Union Military Assistance Mission in support of Ukraine, EUMAM Ukraine). Svenska instruktörer bidrar till sjukvårdsutbildning och infanteribataljonsutbildning vid Special Training Command (ST-C), ett av insatsens två styrkehögkvarter, i Tyskland. Inom ramen för EUMAM Ukraina har Sverige också genomfört utbildning på donerad militär materiel. 

  Insatsen tillhandahåller grundläggande och specialiserad utbildning för ukrainska soldater på EU-medlemsländernas territorium. Den strategiska målsättningen är att stärka den ukrainska försvarsmaktens militära förmåga, så att Ukraina kan försvara sin territoriella integritet och effektivt utöva sin suveränitet.

  EUMAM Ukraina leds av EU:s militära planerings- och ledningskapacitet (Military Planning and Conduct Capability, MPCC) i Bryssel, vilken fungerar som ett strategiskt och operativt högkvarter för insatsen. Sverige bidrar med förstärkningspersonal till MPCC sedan hösten 2022 och kommer fortsätta göra det fram till november 2024.

  Interflex

  Därtill bidrar Sverige till den brittiskledda insatsen Operation Interflex, som genomför grundläggande militärutbildning av ukrainska medborgare. Sverige deltog 2022 med 60 stabsofficerare och/eller instruktörer, och kommer att fortsätta bidra även 2023.

  Minröjningsutbildning i Litauen

  Regeringen beslutade den 22 december 2022 att Sverige ska hjälpa till att utbilda ukrainska minröjningssoldater. I projektet ska Försvarsmakten utbilda 48 ukrainska instruktörer som därefter kommer att utbilda 100 minröjningssoldater vardera i Ukraina. Detta innebär att omkring 4 800 personer kommer att ha utbildats i minröjning vid årets slut. De svenska instruktörerna kommer att avdelas från Swedish EOD and Demining Centre (Swedec) som är Sveriges kompetenscentrum för nationella och internationella uppgifter inom ammunitions- och minröjning.

  Minröjningsarbetet har en avgörande betydelse för de ukrainska förbandens möjlighet till rörlighet i största allmänhet men är särskilt viktigt är möjligheten till rörlighet för de mekaniserade förbanden när de skall genomföra en offensiv. Då en hög anfallstakt är avgörande, både för möjligheten att vinna terräng och för att inte riskera att bli bekämpade. Även den militära logistiken förlitar sig på rörlighet då mycket av stödet de anfallande förbanden kräver består av transporter av olika slag. En utvecklad minröjningsförmåga stödjer också det civila samhället under rådande krig samt är av central betydelse när Ukraina ska återuppbyggas.

  Utbildningen äger rum i Litauen inom ramen för Nordefco och påbörjades i mars. Litauen stödjer insatsen via upplåtelse av övningsterräng och logistik., Instruktörer från Sverige, Island och Norge deltar i utbildningen som kommer att genomföras i fyra omgångar under 2023.

Mer information om innehållet i de olika stödpaketen

Stödpaket 14*

*Stödpaket 14 är aviserat från regeringen och inväntar riksdags- och regeringsbeslut.

Uppgår till ett värde av ca 2,2 miljarder kronor.

Paketet inkluderar bland annat:

 • Artilleriammunition
 • Reservdelar
 • Infanteriutrustning
 • Kommunikationsutrustning
 • Ammunition till Stridsfordon 90
 • Förlängning av Sveriges bidrag till Interflex
 • Förlängning av Sveriges bidrag till nordisk minröjningsutbildning i Litauen
 • Uppdrag till Försvarsmakten att med stöd av Försvarets materielverk (FMV) analysera och redovisa förutsättningar att stödja Ukraina med JAS 39 Gripen

Stödpaket 13

Uppgår till ett värde av ca 3,4 miljarder kronor.

Paketet inkluderar:

 • Reservdelar till bland annat stridsfordon 90 och stridsvagn 122 samt beredskapsvaror till ett värde om högst 1,1 miljard kronor
 • Ammunition med ammunitionskomponenter, transportfordon och minröjningsutrustning till ett värde av 2,15 miljarder kronor
 • Riksdagen ger regeringen ett bemyndigande att under 2023 sälja jaktrobotar av typen Rb 99 (AMRAAM) till USA
 • Stödpaketet omfattar även ersättning till Försvarsmakten för till exempel transport och säkerhetsskyddskostnader

Stödpaket 12*

Uppgår till ett värde av ca 250 miljoner kronor.

*Bidraget till Natos stödfond är aviserat från regeringen och därför inte inräknat i totalsumman för det militära stödet (22 juni 2023).

Paketet inkluderar:

 • 140 miljoner kronor till International Fund for Ukraine (IFU)
 • 90 miljoner kronor till Natos stödfond för Ukraina (NATO Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund)
 • Uppdrag till Försvarsmakten att genomföra orienteringsutbildning avukrainska piloter på JAS 39
 • Uppdrag till Försvarsmakten att genomföra en försörjningslösning för krigsmaterielsystem
 • Uppdrag till Försvarsmakten att fortsatt placera personal vid MPCC för EUMAM Ukraina

Stödpaket 11

Uppgår till ett värde av ca 6,3 miljarder kronor.

Paketet inkluderar bland annat:

 • Artilleripjäs Archer
 • Delar till robotsystem 97 (HAWK)
 • Stridsvagn 122 (Leopard 2)

Stödpaket 10

Uppgår till ett värde av ca 4,3 miljarder kronor.

Paketet inkluderar bland annat:

 • Stridsfordon 90
 • Pansarvärnsrobot 57
 • Granatgevär inklusive ammunition
 • Pansarskott
 • Automatgevär
 • Minröjningsutrustning

Stödpaket 9

Uppgår till ett värde av ca 3 miljarder kronor.

Paketet inkluderar bland annat:

 • Luftförsvarssystem
 • Kvalificerad ammunition
 • Personterrängbilar
 • Vinterutrustning
 • Riktmedel
 • Kroppsskydd
 • Tält
 • Maskeringsnät

Stödpaket 5–8

Stödpaket 5–8 uppgår till ett sammanlagt värde av ca 1 miljard kronor.

Paketen inkluderar bland annat:

 • Pansarvärnssystem
 • Understödsvapen
 • Minröjningsutrustning
 • Artilleriammunition
 • Överskottsmateriel
 • Utbildningsinsats i Storbritannien

Stödpaket 1–4

Stödpaket 1–4 uppgår till ett sammanlagt värde av ca 1 miljard kronor.

Paketen inkluderar bland annat:

 • Hjälmar
 • Skyddsvästar
 • Dygnsportioner av hållbara livsmedel
 • Pansarskott
 • Minröjningsutrustning
 • Personlig skyddsutrustning
 • Bidrag till Natos stödfond för Ukraina
 • Sjömålsrobotsystem 17
 • Automatgevär och ammunition
 • Överskottsmateriel

Mer information om vapen och utrustning i de olika stödpaketen

Foto: Försvarsmakten

Jaktrobot 99​

Archer
Archer Foto: Marcus Olsson/Försvarsmakten

Archer

Leopard 2 (stridsvagn 122)
Leopard 2 (stridsvagn 122) Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Leopard 2

CV 90 (stridsfordon 90)
CV 90 (stridsfordon 90) Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten

CV 90

Robotsystem 97
Robotsystem 97 Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Robotsystem 97

Automatgevär (AG 90 C)
Automatgevär (AG 90 C) Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

Automatgevär

Pansarvärnrobot 57 på väg att avfyras av en svensk soldat sittandes på knä i skogsmiljö
Pansarvärnsrobot 57 Försvarsmakten

Pansarvärnsrobot 57

Pansarskott AT-4 (pansarskott 86)
Pansarskott AT-4 (pansarskott 86) Foto: Sven-Åke Haglund/Försvarsmakten

Pansarskott AT-4

Granatgevär Carl Gustaf (granatgevär M/48 och M/86)
Granatgevär Carl Gustaf (granatgevär M/48 och M/86) Foto: Försvarsmakten

Granatgevär (Carl Gustaf)

Sjömålsrobot 17 (robot 17)
Sjömålsrobot 17 (robot 17) Foto: Försvarsmakten

Sjömålsrobot 17