Det här är civilt försvar

Det civila försvaret omfattar hela samhället och utgörs av den samlade motståndskraften vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som genomförs av myndigheter, kommuner, regioner, privata företag, samt frivilliga organisationer.

 • Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och landshövding Lena Rådström Baastad tittar in i maskin för 3D-printing.

  – När vi bygger framtidens totalförsvar måste vi bejaka den snabba teknikutvecklingen. Näringslivet och den svenska entreprenörsandan är avgörande när vi bygger upp det civila försvaret igen, säger Carl-Oskar Bohlin. Här på besök hos ett 3D-skrivarföretag i Karlskoga tillsammans med Lena Rådström Baastad, landshövding i Örebro län.

  Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Foto på minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin som går och samtalar med Johan Perjons från Trafikverket på Trafikverkets beredskapsdepå.

  Det finns 60 beredskapsmyndigheter som ansvarar för verksamheter som är viktiga att upprätthålla under störda förhållanden och ytterst i krig. Bild från Carl-Oskar Bohlins besök vid Trafikverkets beredskapsdepå i Borlänge, här i samtal med Johan Perjons från Trafikverket.

  Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Deltagare i Locked Shields 2023.

  Cybersäkerhet är en viktig del av Sveriges totalförsvar. Bilden är tagen vid världens största cybersäkerhetsövning Locked Shields 2023 den 21 april 2023 då Sverige vann i lag med Island.

  Fotograf: Ola Berglind, Försvarsmakten

 • Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin står vid en bandvagn i ett snötäckt landskap med fyra medlemmar från Bilkåren.

  Frivilliga försvarsorganisationer har en viktig roll i att utbilda och öva medlemmar och att vara en resurs vid både fredstida krissituationer och ytterst krig. På bilden berättar medlemmar från Bilkåren om sin verksamhet för minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin står utomhus under vintern och förbereder mat ifrån en krislåda.

  "Det civila försvaret börjar hos dig och mig med vår personliga beredskap". Carl-Oskar Bohlin förbereder mat från en krislåda vid ett besök hos Friluftsfrämjandet.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Flera personer sitter runt ett bord inomhus.

  Ett näringslivsråd har inrättats för att förbättra den privat-offentliga samverkan i gemensamma frågor som stärker totalförsvaret och krisberedskapen i Sverige. Bild tagen vid rådets första möte den 29 mars 2023.

  Foto: Niklas Forsström/Regeringskansliet

 • Landshövding Helena Höij, Carl-Oskar Bohlin, regementschef Ronny Modigs och värnpliktiga samtalade om civil och militär samverkan vid ett bord med kartor

  Civilt försvar är en del av totalförsvaret där även det militära försvaret ingår. Här samtalar Carl-Oskar Bohlin med Landshövding Helena Höij, regementschef Ronny Modigs och värnpliktiga om civil och militär samverkan vid ett besök på Dalregementet.

  Tom Samuelsson/Regeringskansliet

 • Bild på Acko Ankarberg Johansson och Carl-Oskar Bohlin på britsar på Blodcentralen i Stockholm.

  Fler behöver bli blodgivare för att stärka beredskapen vid händelser med många skadade behöver. På bilden sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och Carl-Oskar Bohlin vid ett besök på Blodcentralen i Stockholm i samband med att Socialstyrelsen fick i uppdrag att genomföra en informationssatsning som ska öka antalet blodgivare.

  Foto: Tom Samuelsson/ Regeringskansliet

 • Bild på fem personer som har västar som det står "Räddning" på och som lyfter en bår.

  Många behövs i det civila försvaret. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över personalförsörjningen av hela totalförsvaret och förutsättningarna för att utöka civilplikten. Bild tagen vid MSB:s utbildningsplats Sandö där bland annat räddningstjänstpersonal i beredskap utbildas.

  Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Det civila försvaret behövs för att säkerställa att samhället kan fortsätta att fungera även under kraftigt störda förhållanden och ytterst i krig. Detta innebär bland annat att civilbefolkningen ska skyddas och att försörjning av samhällsviktiga varor och tjänster kan fortsätta. Det civila försvaret ska också stödja det militära försvaret och stärka försvarsviljan.

Civilt försvar börjar hos den enskilda individen, med den egna beredskapen. Den kan stärkas genom att, under en period, kunna klara sig utan till exempel el, tillgång till livsmedelsbutiker eller vatten. Ju fler som kan klara sig själva en tid, desto bättre kan myndigheter och organisationer fokusera på att hjälpa dem som har det svårast. Att stärka den egna beredskapen kan också handla om att vara medveten om påverkanskampanjer samt att vara källkritisk.

En del av totalförsvaret

Sveriges försvar är en fråga för hela samhället. Totalförsvar är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Det består av två delar: det militära försvaret och det civila försvaret.

Dessa båda delar är ömsesidigt förstärkande. Beredskapen för att förebygga och hantera fredstida kriser i samhället ger en grundläggande uthållighet och förmåga att hantera en krigssituation.

Målet för totalförsvaret är att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet.

Totalförsvaret ska vara krigsavhållande. Det betyder att om Sverige har ett väl fungerande totalförsvar och andra vet om det, minskar risken för angrepp och påtryckningar mot Sverige.

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Vid höjd beredskap ska hela samhället hjälpas åt för att se till att det viktigaste fungerar.

Mål för civilt försvar

Mål för militärt försvar

Därför stärks det civila försvaret

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina innebär att Sverige nu befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Angreppet påverkar i högsta grad stabiliteten i vårt närområde. Det berör inte bara Sverige utan hela det globala säkerhetsläget.

Sverige behöver alltid ha en beredskap att kunna hantera olika typer av hot mot vår säkerhet. Det gäller förberedelse för att hantera såväl fredstida kriser som till exempel pandemier eller naturkatastrofer, som säkerhetspolitisk kris och ytterst ett väpnat angrepp.

De förberedelser som görs för att stärka samhällets förmåga att hantera fredstida krissituationer utgör grunden för totalförsvarsplaneringen. Skillnaden är att totalförsvarsplaneringen behöver ta höjd för att hantera konsekvenserna av ett väpnat angrepp.

Läs mer om säkerhetsläget

Försvarsmakten informerar om det aktuella säkerhetsläget bland annat via sin webbplats. Den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST, ger ut en årsöversikt som beskriver omvärldsutvecklingen och de säkerhetshot som riktas mot Sverige och svenska intressen. Även Säkerhetspolisen (Säpo) ger ut en årsbok.

Så arbetar regeringen med civilt försvar

Regeringens inriktning för det civila försvaret uttrycks bland annat i propositioner, det vill säga förslag till riksdagen, och i budgetpropositionen som presenteras varje höst.

Regeringen kan också ge uttryck för sin politik i form av skrivelser till riksdagen. Denna form kan användas för nationella strategier, som till exempel den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet.

Regeringen beslutar även om regleringsbrev till myndigheter som anger vilka åtgärder som myndigheterna ska vidta eller redovisa det kommande året och hur de ska använda de pengar som de får i budgeten. Regleringsbreven utgör en årlig ekonomisk styrning av myndigheterna som kompletterar den mer långsiktiga styrningen i myndighetens instruktion. Utöver regleringsbrev kan regeringen även ge löpande regeringsuppdrag till myndigheter som speglar regeringens inriktning och ambition.

Sammantaget ger regeringen en styrning, men det är respektive myndighet som själv ansvarar för hur arbetet med civilt försvar genomförs.

Statliga myndigheters ansvar

Alla statliga myndigheter under regeringen ska utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter vid fredstida krissituationer och under höjd beredskap.

Det finns 60 statliga myndigheter som är så kallade beredskapsmyndigheter som har särskild betydelse för samhällets civila beredskap.

 • 21 av myndigheterna är länsstyrelser. De är uppdelade i 6 civilområden som vardera har en civilområdesansvarig länsstyrelse.
 • Flera av myndigheterna ingår i en eller flera av de 10 beredskapssektorerna. Varje sektor leds av en sektorsansvarig myndighet.

En lista över beredskapssektorer och beredskapsmyndigheter finns i Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap (riksdagen.se)

Försvarsberedningen ett viktigt forum

Försvarsberedningen är ett forum där regeringen konsulterar representanter för samtliga politiska partier i riksdagen. Strävan är att nå en så bred politisk enighet som möjligt om hur Sveriges försvars- och utrikespolitik ska utformas. Två viktiga rapporter från Försvarsberedningen är Motståndskraft (2017) och Värnkraft (2019).

Nästa försvarsbeslut för försvarsbeslutsperioden 2026–2030 sker på basis av Försvarsberedningens förslag.

Försvarsberedningen

Totalförsvarspropositionen – en grundsten i arbetet

En viktig grund i arbetet med totalförsvaret är propositionen Totalförsvaret 2021–2025 som beslutades av Riksdagen 2020. 

Totalförsvaret 2021–2025 (Prop. 2020/21:30)

Berör flera politikområden

Försvarsdepartementet ansvarar för politikområdet civilt försvar. Sedan 2022 finns en minister för civilt försvar. Satsningar för att stärka det civila försvaret görs inom många andra politikområden som till exempel energi, sjukvård och kultur. 

Här listas exempel på olika satsningar som har genomförts eller ska genomföras. Fler exempel kan du hitta genom att filtrera innehållslistan längst ner på denna sida. 

Lär dig mer om civilt försvar

För att stärka den egna och samhällets beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett särskilt ansvar för civilt försvar och ger bland annat stöd både till myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner.

Krisberedskap & civilt försvar (msb.se)

Hemberedskap för privatpersoner (msb.se)

Studier och forskning

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har en temasida med rapporter om civilt försvar.

Civilt försvar - Totalförsvarets forskningsinstitut (foi.se)

Psykologiskt försvar

Myndigheten för psykologiskt försvar ansvarar bland annat för att identifiera, analysera, möta och förebygga otillbörlig informationspåverkan riktad mot Sverige. De ger även stöd till andra i att möta informationspåverkan.

Myndigheten för psykologiskt försvar (mpf.se)

Cybersäkerhet

Nationellt cybersäkerhetscenter ska stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot. Centret ger även råd och stöd avseende hot, sårbarheter och risker.

Nationellt cybersäkerhetscenter (ncsc.se)

Vid kriser och höjd beredskap

Vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner sprids viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via till exempel radio och TV. I vissa fall kan även SMS och utomhusvarningssystemet användas.

Krisinformation.se sammanställer och förmedlar information från myndigheter och ansvariga aktörer till allmänheten vid större händelse. Här finns även information om fler kanaler och hur det fungerar till exempel när viktigt meddelande till allmänheten (VMA) sprids.