Hoppa till huvudinnehåll

Satsningar på civilt försvar och krisberedskap i höstbudgeten

Publicerad

Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge och regeringen föreslår därför ett antal satsningar på det civila försvaret och samhällets krisberedskap i budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten 2023.

Budgetpropositionen för 2024 med ett blågult band runtom.
Budgetpropositionen för 2024. Foto: Regeringskansliet.

Ökade bidrag till kommuner och regioner

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget och erfarenheter från Ukraina har tydliggjort behovet av ett starkt civilt försvar. Kommuner och regioner har en avgörande roll i detta. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2024 att bidragen till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar ska öka med 100 miljoner kronor årligen från och med 2024.  

Pressmeddelande: Ökade bidrag till kommunernas och regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

Skydd av civilbefolkningen

Om det värsta skulle inträffa – att Sverige drabbas av krig – behöver civilbefolkningen skyddas. Regeringen föreslår i budgetpropropositionen för 2024 ett tillskott till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på 100 miljoner kronor per år från och med 2024, för upprustning och modernisering av skyddsrum. Regeringen föreslår även ett tillskott på 40 miljoner kronor till MSB för att stärka den kommunala räddningstjänstens förmåga att agera under höjd beredskap och krig.

Pressmeddelande: Satsningar för att stärka skyddet av civilbefolkningen vid krig

Aktivering av civilplikt

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2024 ett tillskott om 40 miljoner kronor för en aktivering av civilplikt inom kommunal räddningstjänst. Det innebär att personer som redan har tillräcklig kompetens skrivs in för civilplikt inom den kommunala räddningstjänsten, vilket ger förutsättningar att vid höjd beredskap snabbt öka mängden tillgänglig personal.

Svenska kraftnät ska också analysera förutsättningarna för att vid behov skriva in individer för civilplikt inom elförsörjningsområdet.

Pressmeddelande: Regeringen stärker beredskapen för krig genom en aktivering av civilplikten inom den kommunala räddningstjänsten och elförsörjningsområdet

Stärkt cyberförmåga i det civila försvaret

CERT-SE är Sveriges nationella funktion för att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter. Regeringen bedömer att funktionen, som är placerad vid MSB, behöver stärkas. Därutöver behöver MSB kunna erbjuda kvalificerat stöd till drabbade aktörer och fortsätta utveckla den nationella förmågan att hantera cyberangrepp. Regeringen föreslår därför att MSB:s anslag utökas med 20 miljoner kronor för 2024.

Ökat anslag till Myndigheten för psykologiskt försvar

Den säkerhetspolitiska utvecklingen ställer ökade krav på Sveriges psykologiska försvar. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) tillförs åtta miljoner kronor per år under perioden 2024–2026.

Pressmeddelande: Nytt uppdrag och ökat anslag till Myndigheten för psykologiskt försvar

Förberedelser för Rakel Generation 2

Det nationella kommunikationssystemet Rakel närmar sig sitt tekniska slutdatum och kommer att behöva ersättas. MSB och Trafikverket har fått i uppdrag att planera och förbereda vidareutveckling och etablering av Rakel Generation 2. I budgetpropositionen för 2024 föreslår regeringen att anslaget för förberedelser för Rakel Generation 2 ska öka med 20 miljoner kronor år 2024.

Nya beredskapszoner

Vid varje kärnkraftverk finns beredskapszoner, där det ska finnas en planering för utrymning, inomhusvistelse och intag av jodtabletter. År 2020 fattades beslut om att införa nya beredskapszoner i Sverige, vilket trädde i kraft den 1 juli 2022. Regeringen anser att det är angeläget att berörda myndigheter skyndsamt vidtar de åtgärder som krävs med anledning av de nya beredskapszonerna, och föreslår att MSB:s anslag ska öka med 4 miljoner år 2024.

Höjd ersättning för räddningstjänst

Utgifterna för ersättning för räddningstjänst har blivit högre än vad som tidigare beräknats för 2023. Det beror bland annat på räddningsinsatserna vid skogsbränder under försommaren. I höständringsbudgeten föreslår regeringen därför att anslaget för ersättning till räddningstjänst ökas med 10 miljoner kronor år 2023.

Höjd ersättning till SOS Alarm

Kostnaderna för alarmeringsverksamheten har blivit högre än vad som tidigare beräknats, vilket bland annat beror på att arbetet med att rekrytera och utbilda nya larmoperatörer har krävt mer resurser än väntat. I höständringsbudgeten 2023 föreslår regeringen därför att ersättningen till SOS Alarm Sverige AB ökas med 37,5 miljoner kronor under 2023.

Laddar...