Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag om dimensionerande planeringsförutsättningar för kommunal räddningstjänst under höjd beredskap Diarienummer: Ju2022/02313

Publicerad

Regeringen ger Myndig­heten för sam­hälls­skydd och beredskap (MSB) i uppdrag att ta fram dimen­sionerande planerings­förut­sätt­ningar för kommunal räddnings­tjänst under höjd bered­skap. I upp­draget ingår att utifrån gällande författ­ningar preci­sera och ta ställning till vilka förut­sätt­ningar de kommunala räddnings­tjänsterna ska planera efter för den verk­samhet som behöver bedrivas vid höjd bered­skap och ytterst krig. Vidare ska en bedöm­ning göras av vilken grund­läggande förmåga de kommunala räddnings­tjänsterna behöver ha för att hantera sådana situa­tioner. Behovet av förmåge­upp­byggnad på olika nivåer, exem­pelvis genom förstärk­nings­resurser på nationell nivå för att den kommunala räddnings­tjänsten ska klara sitt uppdrag under höjd bered­skap och krig, ska också vägas in i bedöm­ningen. De ekonomiska konse­kven­serna av de dimen­sione­rande planerings­förutsätt­ningarna ska redovisas.

Ladda ner:

De dimen­sione­rande planerings­förutsätt­ningarna ska utgå från de planerings­förutsätt­ningar som framgår av regeringens beslut från den 17 december 2020 om Inrikt­ning för en samman­hängande planering för total­försvaret (Fö2020/01269) samt Anvis­ningar för det civila försvaret (Ju2020/04658).

Vid genom­förandet av upp­draget ska MSB beakta relevant arbete som pågår inom Regerings­kansliet och kom­mitté­väsendet. Uppdraget ska genom­föras i dialog med Försvars­makten och de myndig­heter som ingår i bered­skaps­sektorn för rädd­nings­tjänst och skydd av civil­befolk­ningen för att säker­ställa att planerings­förutsätt­ningarna som MSB redovisar inte avviker från annan relevant planering. Inom ramen för genom­förandet av detta uppdrag ska det uppdrag som regeringen beslutade om den 31 mars (Ju2022/01209) och som inne­bär att MSB ska lämna förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret på både kort och längre sikt beaktas.

MSB ska inhämta de underlag som krävs från de myndig­heter och aktörer som berörs av de dimen­sionerande förutsätt­ningarna. MSB ska hålla Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) infor­merat om arbetets gång.

Uppdraget ska redo­visas till Regerings­kansliet (Justitie­departe­mentet) senast den 1 mars 2023.

Genväg