Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap SOU 2022:57

Publicerad

Utredningens uppdrag har sin bakgrund i ett försämrat säker­hets­politiskt läge i Sveriges närområde, vilket föran­lett en åter­upp­byggnad av det civila försvaret.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har bestått i att lämna förslag till hur ett modernt och väl anpassat fysiskt skydd för civil­befolk­ningen mot direkta konse­kvenser av krigs­hand­lingar på svenskt terri­torium bör vara utformat. Uppdraget har omfattat tre sak­områden som enligt utred­ningens direktiv är starkt för­bundna med varandra; skydds­rum, utrym­ning och inkvarte­­ring samt behovet av en stöd­organisation, som under ledning av en myndig­het eller annat offentligt organ kan genom­föra insatser exempel­vis inför eller i samband med använd­ning av skydds­rum och vid utrym­ning och inkvarte­ring.

Under utred­ningens gång har det säkerhets­politiska läget hastigt blivit mycket allvarligt på grund av det anfalls­krig som Ryssland inledde mot Ukraina den 24 februari 2022. Rysslands agerande har bedömts utgöra ett flagrant brott mot folkrätten och den europeiska säker­hets­ordningen. Stora säker­hets­politiska föränd­ringar har därför behövt genom­föras under en mycket kort tids­period. Den 18 maj 2022 lämnade Sverige in en ansökan om medlemskap i Nato.

Utredningen bedömer att de fysiska konse­kvenserna för civil­befolk­ningen i händelse av ett väpnat angrepp mot Sverige generellt sett kan bli desamma eller likartade som de som befarades under kalla kriget och den hotbild som då gällde. Utred­ningens bedöm­ning påverkas också i hög grad av det som hittills har känne­tecknat det pågående kriget i Ukraina. Ryska militära angrepp har i stor omfatt­ning riktats direkt mot den ukrainska civil­befolk­ningen. Det har varit fråga om omfat­tande rysk artilleri- och robot­beskjut­ning av flera städer, bl.a. har staden Mariupol nästan helt och hållet lagts i ruiner. Miljontals ukrainare har därför tvingats att fly från sina hem­städer till mer säkra områden i Ukraina eller till utlandet. De många civila ukrainare som inte har kunnat eller velat fly har varit kvar i städer som varit utsatta för omfat­tande rysk beskjutning. Den humani­tära situationen för civil­befolk­ningen i flera ukrainska städer har i krigs­rapporteringen beskrivits som katastrofal.

Mot denna bakgrund är det enligt utred­ningens bedöm­ning realistiskt att utgå från att det kan finnas en påtaglig risk för att civil­befolkningen i Sverige kan komma att drabbas hårdare av ett väpnat angrepp än enligt tidigare gjorda bedöm­ningar. Det är därför av stor betydelse att det finns ett väl samman­hållet system till skydd för civil­befolkningen. Det fysiska skyddet för civil­befolkningen ska bestå av flera grund­läggande delar i form av tillgång till skydds­rum och andra skyddade utrymmen, möjlig­heter till utrymning och inkvarte­ring, inrättandet av en statlig bered­skaps­organisa­tion för för­stärk­ning av kommunernas räddnings­tjänst­organisationer, såvitt avser genom­förandet av rädd­nings­tjänst eller särskilda uppgifter under höjd beredskap enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, samt utveck­lingen av annat nöd­vändigt bistånd i skyddet för civil­befolkningen. Det finns också andra väsent­liga delar i ett samlat system till skydd för civil­befolk­ningen, såsom varning och information till all­män­heten. Det är realistiskt att utgå från att det i varierande omfattning kommer att finnas behov av samtliga dessa delar vid ett väpnat angrepp. Det är därför av stor vikt att förstärka och utveckla alla dessa delar i systemet.

Beställ tryckta exemplar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap

    En särskild utredare ska analysera och lämna förslag till hur ett modernt och väl anpassat fysiskt skydd för civilbefolkningen mot direkta konsekvenser av krigshandlingar på svenskt territorium bör vara utformat. Uppdraget omfattar tre sakområden som är starkt förbundna med varandra: skyddsrum, utrymning med efterföljande inkvartering och en stödorganisation som kan genomföra insatser i samband med användning av skyddsrum samt utrymning och inkvartering.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...