Statens offentliga utredningar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet SOU 2021:81

Publicerad

I detta betänkande föreslår 2020 års dricksvattenutredning (N 2020:05) hur EU:s nya dricksvattendirektiv ska genomföras i svensk rätt.

Ladda ner:

Bland annat har utredningen kartlagt hur svensk rätt förhåller sig till 2020 års dricksvattendirektiv, utrett om det finns några gränsdragningsproblem när det gäller de unionsrättsliga och nationella regelverk som berör eller ligger nära regleringen i direktivet och analyserat hur eventuella överlappningar i regelverken kan hanteras.

I betänkandet föreslår utredningen vilka myndigheter som ska ansvara för de nya frågor som behandlas i direktivet och vilka befogenheter föreslagna myndigheter ska ha. I betänkandet kommer utredningen även med förslag till ändringar i svensk lagstiftning för att genomföra direktivet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Genvägar