Remiss av SOU 2021:81 En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet Diarienummer: N2021/02620

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de instanser som regeringen remitterade SOU 2021:81 En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisstiden gick ut den 7 mars 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.