Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

Publicerad

(Ny version) I propositionen föreslås de lagändringar som behövs för att genomföra EU:s nya dricksvattendirektiv, som ersätter ett tidigare direktiv om dricksvatten. Det nya direktivet skiljer sig från det tidigare direktivet bl.a. genom att det ställer krav på att det ska införas en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet som omfattar alla led i dricksvattenkedjan. Nytt är också att direktivet reglerar material som kommer i kontakt med dricksvatten och kräver åtgärder mot vattenläckage.

Ladda ner:

Förslaget innebär att det i miljöbalken införs ett bemyndigande att
meddela föreskrifter om skyldighet för en kommun att lämna de uppgifter
som behövs för att bedöma risker i tillrinningsområden för dricksvattenuttag. Bestämmelserna om åtgärdsprogram för att följa miljökvalitetsnormer ska gälla även åtgärder som behövs för att skydda kvaliteten på dricksvatten. Hälsoskyddsbestämmelserna kompletteras med ett bemyndigande att meddela föreskrifter om skyldighet för kommuner, fastighetsägare och nyttjanderättshavare att lämna de uppgifter som behövs för att bedöma risker som uppkommer i ledningar, installationer och anordningar på fastigheter eller i byggnader som används för att distribuera dricksvatten. 

I livsmedelslagen föreslås ett bemyndigande att meddela föreskrifter om
skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att
lämna uppgifter om dricksvattenkvaliteten. 

I plan- och bygglagen föreslås en bestämmelse om marknadskontroll
och ett bemyndigande att meddela föreskrifter om villkor för att släppa ut och tillhandahålla byggprodukter avsedda att komma i kontakt med dricksvatten på marknaden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024. 

Rättelse

Den här versionen innehåller en fullständig pdf. Tidigare version saknade Bilaga 1.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

  • Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

    I lagrådsremissen föreslås de lagändringar som behövs för att genomföra det nya dricksvattendirektivet, som ersätter ett tidigare direktiv om dricksvatten.

Proposition (1 st)

  • Genomförande av EU:s nya dricksvattendirektiv

    (Ny version) I propositionen föreslås de lagändringar som behövs för att genomföra EU:s nya dricksvattendirektiv, som ersätter ett tidigare direktiv om dricksvatten. Det nya direktivet skiljer sig från det tidigare direktivet bl.a. genom att det ställer krav på att det ska införas en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet som omfattar alla led i dricksvattenkedjan. Nytt är också att direktivet reglerar material som kommer i kontakt med dricksvatten och kräver åtgärder mot vattenläckage.

Riksdagsbeslut