Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden SOU 2017:31

Publicerad

Utredningen har haft i uppdrag är att se över konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden.

Ladda ner:

Utredningen har bland annat tagit ställning till

 • om innehållet i den ekonomiska planen bör ändras,
 • om det finns anledning att skärpa regelverket för intygsgivare,
 • om det rättsliga skyddet för förhandstecknare och andra blivande föreningsmedlemmar behöver förbättras,
 • om skyddet mot rättsförluster i samband med överlåtelse och pantsättning av en bostadsrätt bör stärkas,
 • på vilket eller vilka sätt som en bostadsrättsförening bör säkerställ att det kommer att finnas tillräckliga medel för att möta det långsiktiga underhållsbehovet,
 • om det i årsredovisningen bör lyftas fram uppgifter som är särskilt viktiga för bostadsrättsföreningens intressenter,
 • om reglerna om fastighetsmäklarens informationsgivning vid förmedling av en bostadsrätt bör ändras och
 • om reglerna för om- och tillbyggnader som berör en bostadsrättshavares lägenhet bör ändras.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

 • Tryggare bostadsrätt

  I denna promemoria lämnas förslag som kompletterar förslagen i betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31).

Remiss (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition