Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Tryggare bostadsrätt

Publicerad

Regeringen föreslår att det rätts­liga skyddet för den som köper eller äger en bostads­rätt ska stärkas. I dag har trygg­heten för den som vill köpa en nyprodu­cerad bostads­rätt flera brister. Det­samma gäller trygg­heten för de som är med­lemmar i en bostads­rätts­förening. Förslagen syftar till att kom­ma till rätta med dessa problem.

Ladda ner:

Bland nyheterna kan följande nämnas:

 • En förhands­tecknare ska få bättre infor­mation om förhands­avtalet och de risker som är förknip­pade med det. En betänke­tid om minst sju dagar ska gälla för erbju­dandet.
 • Den beräknade tiden för upplå­telse av en lägen­het med bostads­rätt, som anges i ett för­hands­avtal, ska inte få omfatta ett tids­intervall om mer än tre månader.
 • Ett upplåtelse­avtal som innebär att bostads­rätts­havaren inte får tillträde till lägen­heten i samband med upp­låtelsen ska inne­hålla ett bestämt datum för tillträde.
 • Kraven på den ekono­miska planen och på de intygs­givare som granskar planen ska skärpas.
 • En medlem i en bostads­rätts­förening ska inte kunna ha mer än en röst på förenings­stämman.
 • En bostads­rätts­förenings års­redo­visning ska inne­hålla särskild infor­ma­tion som är till nytta för före­ningens intres­senter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024 i den del som avser den ekono­miska planen och intygs­givarna och i övrigt den 1 januari 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien (1 st)

 • Tryggare bostadsrätt

  I denna promemoria lämnas förslag som kompletterar förslagen i betänkandet Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden (SOU 2017:31).

Remiss (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

 • Tryggare bostadsrätt

  Regeringen föreslår att det rätts­liga skyddet för den som köper eller äger en bostads­rätt ska stärkas. I dag har trygg­heten för den som vill köpa en nyprodu­cerad bostads­rätt flera brister. Det­samma gäller trygg­heten för de som är med­lemmar i en bostads­rätts­förening. Förslagen syftar till att kom­ma till rätta med dessa problem.

Proposition (1 st)

 • Tryggare bostadsrätt

  Regeringen föreslår att det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostads­rätt ska stärkas. I dag har trygg­heten för den som vill köpa en nyprodu­cerad bostads­rätt flera brister. Det­samma gäller trygg­heten för de som är med­lemmar i en bostads­rätts­förening. Förslagen syftar till att komma till rätta med dessa problem.

Genväg