Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Läge och kvalitet i hyressättningen SOU 2021:58

Publicerad

Betänkande av Hyreskommissionen.

Ladda ner:

Kommissionen har haft i uppdrag att kartlägga och analysera hur hyres­lägenheters läge och kvalitet beaktas i hyres­sättningen, och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orter) kommissionen konsta­terar att läges­faktorn och lägen­heternas kvalitet inte beaktas i tillräcklig utsträckning.

Uppdraget har avsett hyres­sättningen för det befintliga beståndet av hyres­bostäder inom det så kallade bruks­värdes­systemet. 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition