Hoppa till huvudinnehåll

Ett levande hav – ökat skydd, minskad övergödning och ett hållbart fiske Prop. 2023/24:156

Publicerad

I propositionen föreslår regeringen en inriktning för havsmiljöpolitiken.

Ladda ner:

Regeringen föreslår två övergripande principer som ska gälla för havsmiljöarbetet framöver: att ekosystemansatsens tillämpning ska stärkas
samt att övergödningen ska minska. Därutöver föreslår regeringen hur
Sverige ska fortsätta arbeta internationellt för regleringar och kontroll av
farliga ämnen så att tillförseln av farliga ämnen till havsmiljön minskar.
Regeringen föreslår även att Sverige ska utöka och förstärka skyddet av
marina områden för att bidra till att nå den internationella målsättningen
om att 30 procent av de marina områdena ska vara skyddade till 2030. Av
de skyddade områdena ska en tredjedel vara strikt skyddade, motsvarande
10 procent.

Propositionen innehåller också regeringens bedömningar av kopplingar
mellan havet och klimatförändringar samt hur en förbättrad helhetssyn, i
såväl planering som genomförande, mellan åtgärdsprogrammen för
vattenförvaltningen och åtgärdsprogrammet för havsmiljön ska ge ett
effektivare åtgärdsarbete från källa till hav och hur arbetet för att minska
övergödningen ska bedrivas. Vidare lämnar regeringen sin bedömning av
hur en hållbar fiskförvaltning samt förvaltning av predatorer ska kunna
integreras starkare i, och växelverka med, havsmiljöarbetet. Regeringen
lämnar också sin bedömning av hur sjöfartens påverkan på havsmiljön ska
kunna minskas.

Laddar...