Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Justitiedepartementet

Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare Prop. 2021/22:227

Publicerad

Den 4 december 2019 trädde den nya EU-förordningen om den europeiska gräns- och kustbevakningen i kraft. Förordningen innebär bland annat att Europeiska gräns- och kustbevaknings­byråns (Frontex) mandat och resurser utvidgas. För att förordningen ska kunna tillämpas och få fullt genomslag i Sverige krävs vissa komplet­terande nationella bestämmelser.

Ladda ner:

Regeringen föreslår bestämmelser om bland annat följande:

  • Utländska tjänstemäns rätt att utöva befogenheter som utgör myndig­hets­utövning.
  • Tjänstemännens rätt att bära och använda vapen, ammunition och annan särskild utrustning.
  • Tjänstemännens straffrättsliga skydd och ansvar.

I propositionen föreslår regeringen också att reglerna om under­rättelse­skyldighet när barn som misstänks för brott frihets­berövas ska förtydligas. Det förslaget är framtaget mot bakgrund av att Europeiska kom­missionen har ifrågasatt Sveriges genom­förande av EU:s försvarar­direktiv.

Den nya lagen och övriga lag­ändringar föreslås träda i kraft den
1 augusti 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (17 st)

Laddar...