Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning. Kompletterande reglering Ds 2021:10

Publicerad

I promemorian lämnar vi förslag till kom­plet­terande bestäm­melser till EU:s gräns- och kust­bevaknings­förordning.

Ladda ner:

EU:s strategiska mål för en inte­grerad gräns­förvalt­ning är minskad sår­barhet vid de yttre gränserna baserat på hel­täckande situa­tions­medveten­het, säkra och väl­fungerande yttre EU-gränser och en varaktig europeisk gräns- och kust­bevak­nings­kapa­citet. Genom den nya EU-förord­ningen utökas den Europeiska gräns- och kust­bevak­nings­byråns (Frontex) personella och tekniska resurser, dess mandat att genom­föra gräns­insatser och insatser för åter­vändande samt att sam­verka med tredje länder.

Ändringarna i förord­ningen medför bland annat behov av att anpassa våra natio­nella bestäm­melser om myndig­heters och tjänste­mäns ansvar och befogen­heter.

Vi föreslår att Polis­myndig­heten, Kust­bevak­ningen, Tull­verket, Migrations­verket och Kriminal­vården, gemen­samt benämnda gräns­förvalt­nings­myndig­heterna, uttryck­ligen ska ansvara för Sveriges åtaganden enligt EU-förordningen. Polis­myndig­heten före­slås behålla funktio­­nerna som natio­nell kontakt­­punkt och sam­­ordnings­­central och tilldelas funktionen som nationell myndig­het med ansvar för ersätt­nings­frågor och nationell kontakt­punkt för kapa­citets­upp­byggnad.

Vi föreslår även att gräns­förvaltnings­myndig­heterna ska få befogen­het att, med regeringens med­givande, begära bistånd av Frontex i form av snabba insatser och att de ska få befogen­het att själv­ständigt begära bistånd i form av åter­vändande­insatser.

Vi föreslår även bestäm­melser för att uppfylla EU-förordningens krav på att utländ­ska tjänste­män som ingår i enheter som placeras ut i Sverige under insatser enligt EU-förord­ningen ska kunna tilldelas förvalt­nings­uppgifter som inne­fattar myndig­hets­utövning och också kunna ges samma befogen­heter att använda tvångs­medel som mot­svarande svenska tjänste­män. All sådan verk­samhet på svenskt terri­torium ska bedrivas under led­ning av svensk myndig­het och, med få undantag, i närvaro av svensk tjänsteman.

Utländska tjänste­män som getts befogen­heter att använda tvångs­medel ska enligt EU-förord­ningen även ha rätt att använda tjänste­vapen i nöd­värns­situa­tioner och samma rätt att använda särskilda hjälp­medel vid vålds­användning (batong, OC-spray och fängsel) som svenska mot­svarande tjänstemän.

I promemorian behandlar vi även vad som ska gälla för utländska tjänste­män beträf­fande straff- och civil­rättsligt ansvar och vid in- och utförsel av vapen och annan utrustning. Dess­utom behandlas mot­svarande frågor som aktuali­seras av svenska tjänste­mäns deltagande insatser utom­lands enligt EU:s gräns- och kust­bevak­nings­förordning.

Vi föreslår att de nya bestäm­melserna förs in i en ny lag och en ny för­ordning med komplet­terande bestäm­melser till EU:s gräns- och kust­bevak­nings­förordning.

Utöver för­slagen till för­fatt­nings­regle­ring föreslår vi att regeringen ska ge gräns­förvalt­nings­myndig­heterna i upp­drag att ytter­ligare fördjupa sitt sam­arbete i gräns­förvalt­nings­frågor. Vårt förslag grundas i att det sam­arbete som hit­tills utvecklats har fun­gerat bra men att utma­ningarna nu och fram­över ökar och sätter allt större tryck på ett väl­fungerande samarbete, både nationellt och inter­nationellt. I Sveriges nyligen upp­daterade natio­nella strategi för inte­grerad gräns­förvaltning framhålls vikten av att vidare­utveckla det opera­tiva sam­arbetet och formerna för informa­tions­utbyte mellan gräns­förvalt­nings­myndig­heterna. Detta gäller inom gräns­kontrollen såväl som i åter­vändande­arbetet och i sam­arbetet med Frontex och med andra stater.

Vi bedömer därför att det är ange­läget att myndig­heterna fortsätter att för­djupa och utveckla formerna för sitt sam­arbete. Ett regerings­uppdrag skulle under­lätta en samman­hållen utveck­ling i de många frågor som idag bedrivs i olika projekt.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Svensk författningssamling (17 st)

Laddar...