Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Avskaffat tillståndskrav för offentlig danstillställning

Publicerad

I dag krävs till­stånd för att anordna en offent­lig dans­till­ställ­ning, oavsett var den hålls och utan hänsyn till dans­till­ställ­ningens art eller omfatt­ning. Till­stånds­kravet upp­levs av arran­görer som för­åldrat, baserat på en moralistisk utgångs­punkt som inte längre delas av allmän­het och riksdag och som en administ­rativ börda. Detta påverkar regel­verkets legiti­mitet och det kan ifråga­sättas om till­stånds­kravet är ett proportio­nerligt ingrepp i enskildas handlings­frihet.

Ladda ner:

Regeringen föreslår därför att offent­liga dans­till­ställ­ningar ska få anordnas utan till­stånd på andra platser än offent­liga. Ordnings- och säkerhets­aspekter kan till­godo­ses genom att dessa till­ställ­ningar anmäls till Polis­myndig­heten.

Lagändringen före­slås träda i kraft den 1 juli 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Tillstånd till offentlig danstillställning

    Justitie- och inrikesministern Morgan Johansson beslutade den 29 september 2017 att ge kammarrättsrådet Pia Cedermark i uppdrag att biträda Justitiedepartementet i utredningen av om tillståndskravet för anordnande av offentliga danstillställningar bör tas bort eller förändras i något avseende (Ju 2017:O).

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Avskaffat tillståndskrav för offentlig danstillställning

    I dag krävs till­stånd för att anordna en offent­lig dans­till­ställ­ning, oavsett var den hålls och utan hänsyn till dans­till­ställ­ningens art eller omfatt­ning. Till­stånds­kravet upp­levs av arran­görer som för­åldrat, baserat på en moralistisk utgångs­punkt som inte längre delas av allmän­het och riksdag och som en administ­rativ börda. Detta påverkar regel­verkets legiti­mitet och det kan ifråga­sättas om till­stånds­kravet är ett proportio­nerligt ingrepp i enskildas handlings­frihet.

Proposition (1 st)

  • Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig

    I dag krävs tillstånd för att anordna en offentlig dans­tillställ­ning, oavsett var den hålls och utan hänsyn till dans­tillställ­ningens art eller omfatt­ning. Tillstånds­kravet upplevs av arrangörer som föråldrat, baserat på en moralistisk utgångs­punkt som inte längre delas av allmänhet och riksdag, och som en administrativ börda. Detta påverkar regel­verkets legitimitet och det kan ifråga­sättas om tillstånds­kravet är ett propor­tionerligt ingrepp i enskildas handlings­frihet.

Laddar...