Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen

Publicerad

Regeringen föreslår i lagrådsremissen en ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen.

Ladda ner:

Enligt förslaget ersätts den nuvarande lagen om medling i vissa upphovsrättstvister av en ny lag med samma namn. Den nya medlingslagen syftar till att öka rättssäkerheten och förutsebarheten i samband med medling. Handläggningen av ärenden enligt lagen flyttas från regeringen till patent- och marknadsdomstolarna. Det klargörs vem som ska kunna utses till medlare och under vilka förutsättningar medling ska komma i fråga. Enligt den föreslagna lagen ska domstolen också bestämma en tidsgräns för när medlingen senast ska vara avslutad.

I lagrådsremissen föreslår regeringen också att det inte längre ska ställas något krav på särskilt tillstånd från regeringen för rätten för vissa arkiv och bibliotek att kopiera verk för att bevara dem. Bibliotek och sådana organisationer som arbetar för delaktighet för personer med funktionsnedsättning ska heller inte behöva särskilt tillstånd från regeringen för att bland annat få göra talböcker till förmån för personer med funktionsnedsättning.

Den nya medlingslagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Pressmeddelande: Förbättringar i upphovsrättsliga ärenden

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut (1 st)