Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Löneutmätning och digitala ansökningar i utsökningsförfarandet

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i utsöknings­balken i syfte att under­lätta situa­tionen för gäldenärer som har löne­utmät­ning och att effektivi­sera utsöknings­förfarandet.

Ladda ner:

En gäldenär som inte kan betala sina förfallna skulder kan bli föremål för löne­utmätning hos Krono­fogde­myndig­heten. Utmät­ningen kan pågå under lång tid och många lever då på knappa ekono­miska resurser. Särskilt gälde­närer som har barn kan ha svårt att få pengarna att räcka hela månaden. Regeringen föreslår därför att det belopp som en gäldenär får förbehålla sig vid löne­utmät­ning höjs för barn­familjer. Det ska också bli tydligare att en gäldenär kan få anstånd med betal­ningen mer än en gång under pågående löne­utmätning. Genom förslagen kan fler gäldenärer få en drägligare vardag och lättare hantera oförut­sedda händelser, som till exempel sjukdom.

I syfte att skapa en mer resurs­effektiv hantering föreslår regeringen att Krono­fogde­myndig­heten inte längre ska behöva ändra ett beslut om löne­utmät­ning om resultatet av ändringen skulle vara obetydligt.

För att bättre utnyttja digitali­seringens möjlig­heter föreslår rege­ringen dessutom att en ansökan om utmät­ning eller annan verk­ställig­het ska kunna ges in till Krono­fogde­myndig­heten digitalt.

Lagändringen som rör förbehålls­beloppen föreslås träda i kraft den 1 juni 2022 och lag­ändringarna i övrigt den 1 augusti 2021.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett modernt utsökningsförfarande

    En särskild utredare ska göra en översyn av utsökningsbalken och anslutande regler i syfte att modernisera utsökningsrätten.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett modernare utsökningsförfarande

    I sitt betänkande lämnar Utsökningsutredningen förslag vars övergripande syfte är att det ska leda till ett mer effektivt utsökningsförfarande.

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)

Laddar...