Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Patent- och marknadsdomstol

Publicerad

Frågor om immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt är av stor betydelse för bland annat en effektiv konkurrens och ett starkt konsumentskydd. Regeringen föreslår att domstolsprövningen i dessa mål och ärenden samlas i två särskilda domstolar: Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen.

Ladda ner:

Frågor om immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt är av stor betydelse för bland annat en effektiv konkurrens och ett starkt konsumentskydd. Målen och ärendena på dessa rättsområden tillhör de mest komplicerade och omfattande som handläggs i domstol. De rättsliga och principiella sambanden mellan dem är tydliga samtidigt som domstolsprövningen är utspridd på flera olika domstolar. Den splittrade prövningen och det låga målantalet försämrar möjligheten att handlägga målen och ärendena effektivt och med hög kvalitet.

Regeringen föreslår därför att domstolsprövningen ska samlas i två särskilda domstolar: i första instans Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt och i andra instans Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt. Som en konsekvens av förslaget upphör Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen som myndigheter.

Regeringen föreslår också en ny lag om patent- och marknadsdomstolar. Lagen innehåller bestämmelser om hur mål och ärenden ska handläggas i domstolarna och om domstolarnas sammansättning. Bland förslagen finns särskilda bestämmelser om möjligheterna att handlägga mål och ärenden gemensamt och att åberopa nya omständigheter eller ny bevisning. Därutöver föreslås bestämmelser om prejudikatbildningen för de mål och ärenden som ska handläggas i patent- och marknadsdomstolarna.

Den nya domstolsordningen föreslås träda i kraft den 1 september 2016.

Pressmeddelande: Lagförslag om Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Patent- och marknadsdomstol

    Frågor om immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt är av stor betydelse för bland annat en effektiv konkurrens och ett starkt konsumentskydd. Regeringen föreslår att domstolsprövningen i dessa mål och ärenden samlas i två särskilda domstolar: Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen.

Proposition (1 st)

  • Patent- och marknadsdomstol

    Frågor om immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt är av stor betydelse för bland annat en effektiv konkurrens och ett starkt konsumentskydd.

Laddar...