Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Snabbare och enklare verkställighet av myndighetsbeslut

Publicerad

Regeringen föreslår ändringar i utsöknings­balken för att effektivi­sera verk­ställigheten av förvalt­nings­myndigheters beslut om återkrav och annan betalnings­skyldighet.

Ladda ner:

Att statens och kommuners berättigade krav på betalning kan verkställas effektivt bidrar till att upprätthålla betalnings­moralen och förtroendet för vårt välfärds­samhälle. Det kan handla om avgifter och återkrav på utbetalda ersätt­ningar som en myndig­het har beslutat att mottagaren inte har rätt till. I de fall där den betalnings­skyldige inte betalar på frivillig väg måste myndig­heterna kunna kräva in betalning på ett snabbt och enkelt sätt.

Regeringen föreslår därför att förvalt­nings­myndig­heters beslut som avser betalnings­skyldighet ska vara direkt verkställ­bara. Det innebär att myndig­heterna inte behöver ansöka om betalnings­föreläggande eller föra talan vid allmän domstol för att kunna vända sig till Krono­fogde­myndig­heten för verkställighet. Detsamma föreslås gälla för arbets­löshets­kassors beslut om återkrav. För att tillgodose nödvändiga rätts­säkerhets­krav ska det krävas att myndig­hets­beslutet är möjligt att överklaga och som utgångs­punkt ska beslutet också ha fått laga kraft innan verkställighet får ske.

Regeringen föreslår dessutom att ett barns ansökan om verkställighet som avser skade­stånd på grund av brott ska få göras av endast en vårdnads­havare, om den andre vårdnads­havaren är den som är skade­stånds­skyldig eller om det annars finns särskilda skäl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022. För Centrala studie­stöds­nämnden föreslås de nya reglerna tillämpas på beslut som meddelas först efter den 31 augusti 2025.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Ett modernt utsökningsförfarande

    En särskild utredare ska göra en översyn av utsökningsbalken och anslutande regler i syfte att modernisera utsökningsrätten.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Ett modernare utsökningsförfarande

    I sitt betänkande lämnar Utsökningsutredningen förslag vars övergripande syfte är att det ska leda till ett mer effektivt utsökningsförfarande.

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (3 st)

Laddar...