Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Tilläggsdirektiv till 2020 års grundlagskommitté (Ju 2020:04) Dir. 2023:8

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 13 februari 2020 kommitté­direktiven Förstärkt
skydd för demo­kratin och dom­stolarnas obero­ende (dir. 2020:11).
Upp­draget skulle slut­redo­visas senast den 15 februari 2023.

Utrednings­tiden förlängs. Upp­draget ska i stället redo­visas senast
den 31 mars 2023.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Föreningsfrihet och terroristorganisationer

    Terrorism utgör en svår påfrestning för drabbade samhällen och hotar såväl internationell fred och säkerhet som nationell säkerhet. Terrorism innefattar brottslighet av mycket allvarlig och systemhotande natur och är ett av de allvarligaste hoten mot demokratin, det fria utövandet av mänskliga rättigheter och den ekonomiska och sociala utvecklingen. Sverige behöver därför ha goda möjligheter att kunna ingripa mot terrorism.