Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Stärkt skydd för Sveriges säkerhet vid allmänna sammankomster Dir. 2023:123

Publicerad

Det säkerhets­politiska läget för Sverige har allvarligt försämrats. Det råder ett högt terrorhot mot Sverige och landet står i fokus för vålds­bejakande extremism. Händelse­utvecklingen är allvarlig och påverkar Sveriges inre och yttre säkerhet. Det säker­hets­politiska läget påverkas ytterligare av hybrid­krigföring, inte minst genom informations- och påverkans­operationer som riktas mot Sverige. Hot mot Sverige som land, det svenska samhället i stort, svenska intressen utom­lands och svenskar i utlandet har före­kommit från en mängd aktörer efter vissa demonstra­tioner i Sverige. Dessa aktörer har utnyttjat händelser i Sverige som före­vändning för att hetsa och bruka våld, bland annat genom att svenska beskick­ningar har attackerats. Detta utgör ett allvarligt hot mot såväl enskilda individer som samhälls­ordningen och vår demokrati. Sådana händelser har ökat och kan även framöver komma att öka attentats­hotet mot Sverige och svenska intressen. Mot bakgrund av detta kan det finnas ett behov av ändringar i regel­verket om allmänna samman­komster.

Ladda ner:

En särskild utredare ska därför utreda förut­sätt­ningarna för och lämna författ­nings­förslag som innebär att omständig­heter som hotar Sveriges säkerhet kan beaktas vid till­stånds­pröv­ningen för allmänna  samman­komster och vid över­väganden om att ställa in och upplösa allmänna samman­komster. Syftet är att utifrån dagens behov skapa ända­måls­enliga regler som stärker skyddet för Sveriges säkerhet, samtidigt som yttrande- och demonstra­tions­friheterna värnas. Utredaren ska utgå från regerings­formens nuvarande utform­ning. Förslagen ska vara förenliga med Europa­konventionen och Sveriges inter­natio­nella förpliktelser i övrigt.

Utredaren ska bl.a.

  • analysera och beskriva vilka rättsliga möjligheter regerings­formen ger att beakta omständig­heter som hotar Sveriges säkerhet vid till­stånds­pröv­ningen för allmänna samman­komster och när det gäller rätten att ställa in och upplösa allmänna samman­komster,
  • lämna förslag som innebär att omständig­heter som hotar Sveriges säker­het kan beaktas vid bedöm­ningen av om det finns skäl att vägra tillstånd, och av vilka villkor som Polis­myndig­heten ska få uppställa för samman­komsten, t.ex. möjlig­heten att anvisa en annan plats för samman­komsten, samt vid över­väganden om att ställa in och upplösa allmänna samman­komster,
  • lämna förslag på hur sådan information om Sveriges säkerhet som är relevant för tillstånds­pröv­ningen kan komma till Polis­myndig­hetens kännedom, och
  • göra författ­nings­förslagen tids­begränsade samt lämna förslag till en modell för att utvärdera dem.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juli 2024.