Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Översyn av kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen Dir. 2021:26

Publicerad

En särskild utredare ska se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen i syfte att dels säkerställa att de minimikrav på utbildningarnas omfattning i antal timmar som finns i EU-rätten ska anges i författning, dels säkerställa att målen för de båda yrkesexamina svarar upp mot kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat föreslå en reglering som uppfyller och anger det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivets (2005/36/EG) minimikrav på utbildningarnas omfattning i antal timmar för sjuksköterskor respektive barnmorskor och i samband därmed se över utbildningarnas omfattning i antal högskolepoäng, undersöka och redovisa förutsättningarna för hälso- och sjukvårdshuvudmännen att medverka i utbildningarna i en sådan omfattning att direktivets krav på klinisk undervisning uppfylls, ta ställning till om målen i examensbeskrivningarna för sjuksköterskeexamen respektive barnmorskeexamen behöver ändras och, om så är fallet, föreslå nya eller ändrade examensmål, och lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 april 2022.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Tryggare i vårdyrket – en översyn av vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska

    Utredningen om utbildning till sjuksköterska och barnmorska redovisar i detta betänkande uppdraget att se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen i syfte att dels säkerställa att de minimikrav på utbildningarnas omfattning i antal timmar som finns i EU-rätten ska anges i författning, dels säkerställa att målen för de båda yrkesexamina svarar upp mot kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård.

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...