Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Utredare ska föreslå hur lärosätenas kompetens i säkerhetsfrågor kan öka

Publicerad

Mot bakgrund av det allvarliga säkerhetsläget får en utredare nu i uppdrag att biträda Utbildningsdepartementet med att se över hur de statliga universitetens och högskolornas kompetens i säkerhetsfrågor kan öka, med fokus på lärosätenas styrelser.

Säkerhetsläget har under de senaste åren blivit allt allvarligare. Regeringen lägger nu om säkerhetspolitiken och vidtar åtgärder på flera områden. Universitet och högskolor är intressanta för främmande makt och de behöver därför ha en större beredskap för risker i det nya säkerhetsläget. Styrelserna är lärosätenas högsta beslutande organ med det övergripande ansvaret för verksamheten. Utöver de generella kraven på kompetens och erfarenhet från verksamhet av betydelse för högskolans uppdrag finns i dag inte några krav på att det ska finnas kompetens i säkerhetsfrågor bland de ledamöter som utses av regeringen i de statliga universitetens och högskolornas styrelser.

– Ett allvarligare säkerhetsläge skapar behov av ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor. Regeringen anser därför att det kan finnas anledning att ställa krav på sådan kompetens i lärosätenas styrelser. En utredare får nu i uppdrag att lämna förslag som syftar till att öka lärosätenas kompetens i säkerhetsfrågor, säger utbildningsminister Mats Persson.

Utredaren ska bland annat i lämplig utsträckning redovisa hur andra länder arbetar med säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor, utreda vilken kompetens i säkerhetsfrågor som behövs i styrelserna samt föreslå hur det kan säkerställas att det finns sådan kompetens bland de styrelseledamöter som utses av regeringen. I uppdraget ingår också att bedöma om det finns behov av ytterligare åtgärder för att öka universitetens och högskolornas kompetens i säkerhetsfrågor, och i så fall föreslå sådana åtgärder.

Utredare blir Peter Egardt, före detta landshövding i Uppsala län.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2023.

Presskontakt

Agnes Eklund
Pressekreterare hos utbildningsminister Mats Persson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-142 63 78
e-post till Agnes Eklund