Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Överlämning av betänkandet En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

Publicerad

I dag har kommittén Kriminalisering av förnekande av Förintelsen och av vissa andra brott överlämnat sitt betänkande till justitieminister Gunnar Strömmer. Kommittén föreslår att bestämmelsen om hets mot folkgrupp ska förtydligas.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Kommittén adresserar viktiga frågor, bland annat om att för­tydliga vad som är brottsligt när det kommer till att förneka förintelsen. Det finns en bred politisk enighet om förslagen som nu skickas ut på remiss, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

SOU 2023:17 En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

Kommittén, som består av leda­möter från samtliga riksdags­partier, har haft i uppdrag att ta ställning till om det bör införas ett särskilt straff­ansvar för offentligt urskuldande, förnekande eller flagrant för­ringande av bland annat folkmord, brott mot mänsk­ligheten och krigs­förbrytelser. Kommittén har också haft i uppdrag att ta ställning till om straff­ansvaret för hets mot folk­grupp uttryckligen bör omfatta dels upp­maningar till våld, dels gärningar riktade mot enskilda individer i sådana grupper som skyddas av bestäm­melsen. Uppdraget har sin bakgrund i ett över­trädelse­ärende som EU har inlett mot Sverige med anled­ning av genom­förandet av det så kallade rasism­ram­beslutet som är EU:s straff­rättsliga instrument i arbetet mot rasism. Kommittén, som är enig, lämnar flera förslag som innebär att bestäm­melsen om hets mot folk­grupp förtydligas.

  • Det ska uttryckligen framgå av lag­texten att hets mot folk­grupp också omfattar upp­maningar till våld.
  • Det ska införas ett särskilt straff­ansvar för för­nekande, urskuldande och uppenbart förringande av Förintelsen och vissa andra folkmord, brott mot mänsk­ligheten, krigs­förbrytelse och aggressions­brott.
  • Enskilda brotts­offer ska få ett bättre skydd av bestäm­melsen om hets mot folkgrupp.
    Det särskilda straff­ansvaret ligger inom ramen för bestäm­melsen om hets mot folkgrupp och är begränsat till att omfatta endast brott som har fastställts av en inter­nationell eller svensk domstol. Inget av förslagen innebär att gränserna för straff­ansvar eller för yttrande­friheten ändras.

Kommittén bedömer att före­slagna ändringar i bestäm­melsen i brotts­balken bör kunna träda i kraft den 1 juli 2024 och att före­slagna ändringar i bestäm­melsen i tryck­frihets­förordningen bör kunna träda i kraft den 1 januari 2027.

Presskontakt

Erica Wide
Pressekreterare hos justitieminister Gunnar Strömmer
Mobil 076-149 67 87
e-post till Erica Wide