Artikel från Kulturdepartementet

Uppdrag att se över förutsättningarna för ett tidsbegränsat stöd till vissa tidskrifter Diarienummer: Ku2023/00732

Publicerad

En utredare ges i uppdrag att bedöma behovet av ett tidsbegränsat stöd till tidskrifter som bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik för att underlätta deras anpassning till de nya digitala marknadsförutsättningarna. Utredaren ska vid behov lämna förslag till hur ett sådant stöd kan utformas, vilka kriterier som bör ligga till grund för fördelning av stöd och vilken instans som ska besluta om stöd.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att

  • definiera vad som kännetecknar tidskrifter som bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik,
  • översiktligt kartlägga förekomsten av sådana tidskrifter,
  • analysera möjligheterna till stöd för sådana tidskrifter inom ramen för befintliga eller föreslagna stödsystem,
  • bedöma behovet av ett tidsbegränsat särskilt stöd för sådana tidskrifter,
  • om behov bedöms finnas av ett särskilt stöd till sådana tidskrifter, med beaktande av EU:s regler om statligt stöd lämna förslag till hur ett tidsbegränsat tidskriftsstöd kan utformas, vilka kriterier som bör ligga till grund för fördelning av stöd och vilken instans som ska besluta om stöd,
  • vid behov lämna nödvändiga författningsförslag.

Redovisning av uppdraget

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet i form av en departementspromemoria senast den 15 mars 2024.