Satsning på förenkling för företag

Publicerad

Svenska företag, inte minst de många små företagen, behöver lättnader från byråkrati och administration. Regelbördan behöver minska. I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen därför förstärkningar av verksamt.se och Regelrådet.

– Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla sitt företag i Sverige. Bättre utformade och enklare regler kan minska bördan för företagen så att tid och resurser frigörs som i stället kan läggas på att utveckla verksamheten. Både Regelrådet och verksamt.se ger viktigt stöd genom att skapa förutsättningar för fler lönsamma företag, säger energi- och näringsminister Ebba Busch. 

Förstärkt stöd till verksamt.se för att öka tillgängliggörandet av företagsanpassad myndighetsinformation

Villkoren för stärkt produktivitet och företagande måste utvecklas. Verksamt.se är ett effektivt verktyg som förenklar för företagen genom att samla och tillgängliggöra myndighetsinformation riktad till företag. Regeringen föreslår därför att driften av företagsportalen verksamt.se förstärks med 10 miljoner kronor 2023, 5 miljoner kronor 2024 och 5 miljoner kronor 2025. Medlen ska fördelas lika mellan Tillväxtverket och Bolagsverket.

Förstärkt stöd till Regelrådets granskningsarbete för ett effektivare regelverk

Sverige behöver förbättra sin konkurrenskraft och minska regelbördan för företag. Regeringen stärker därför Regelrådets arbete med att granska konsekvensutredningar av förslag som kan få effekter av betydelse för företag. Regeringen föreslår att Regelrådets arbete förstärks med 5 miljoner kronor per år åren 2023 – 2025.  

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Bakgrund

Verksamt.se är ett viktigt verktyg för näringspolitiken och förenklingspolitiken samt bidrar till ett flertal andra politikområden såsom samhällets gröna och digitala omställning, beredskap/krishantering, ökad integration och genomförandet av EU:s inre marknad. Under de senaste åren har verksamt.se fyllt en samhällskritisk roll genom att erbjuda samlad information till företag i kritiska skeden som pandemier och nu även Rysslands invasion av Ukraina och påföljande handels- och säkerhetsutmaningar.

Regelrådets arbete är viktigt då det bidrar till regler som är bättre anpassade till företagens villkor. Regelrådet granskar konsekvensutredningar av författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Rådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen och rådet. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Om ett författningsförslag kan få effekter av betydelse för företag ska departement och myndigheter skicka förslaget och den tillhörande konsekvensutredningen till Regelrådet.