Artikel från Miljödepartementet

Regeringens linje för konventionen om biologisk mångfald

Publicerad

Sveriges engagemang för FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD) är en del av arbetet för en rättvis och hållbar utveckling i världen. I dagsläget bidrar Sverige aktivt till att ett ramverk för det globala arbetet för biologisk mångfald - det så kallade ”Post-2020 Global Biodiversity Framework” - tas fram. Det nya ramverket ska gälla efter beslut vid partsmötet COP 15 i december 2022.

En målsättning för Sveriges miljöpolitik är att lösa inhemska miljöproblem utan att skada miljö och hälsa utanför Sveriges gränser. Vägledande för regeringens arbete inom ramen för konventionen om biologisk mångfald är att:

 • Världens länder måste samarbeta för att hejda förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
 • Fattigdomsbekämpning och biologisk mångfald hänger ihop; när ekosystemtjänster förstörs eller överutnyttjas drabbas svaga grupper som är direkt beroende av biologisk mångfald först
 • Stärkta rättigheter för kvinnor är en kritisk faktor för tryggad livsmedelsförsörjning
 • Bevarandet av naturen och säkrandet av ekosystemtjänsterna bidrar till klimatarbetet
 • De mineraler som behövs för att producera batterier tas fram varsamt med minsta möjliga negativa påverkan på den biologiska mångfalden
 • En demokratisk förvaltning präglad av rättssäkerhet, transparens och tillgänglighet säkrar både företags och enskilda personers rättigheter till naturresurserna

Mellan 2019 och 2022 diskuteras CBD:s nya ramverk ”Post-2020 Global Biodiversity Framework”. I arbetet med att ta fram CBD:s nya ramverk driver regeringen på för att:

 • Nuvarande strategiska plan ersätts med ett ambitiöst ramverk
 • Delmål om biologisk mångfald kopplas till klimat och hälsa
 • Mål som huvudregel ska vara mätbara och tidsbundna
 • Det nya ramverket blir inkluderande så att alla samhällsaktörer, exempelvis civilsamhällsorganisationer och näringsliv, upplever att de kan bidra till att nå målen
 • Det nya ramverket både ger draghjälp till och får draghjälp från genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

CBD:s nya ramverk

CBD:s nya ramverk - det så kallade ”Post-2020 Global Biodiversity Framework” - ska ersätta den strategiska plan för biologisk mångfald som gäller från 2011 till 2020. CBD:s nya ramverk förväntas antas 2021.

Sverige och CBD

Sverige undertecknade konventionen om biologisk mångfald (CBD) 1993. Sedan dess står Sverige bakom konventionens syfte att biologisk mångfald ska bevaras och nyttjas hållbart samt att nyttan som uppstår vid användandet av genetiska resurser ska fördelas rättvist.

Agenda 2030

Agenda 2030 antogs 2015 och har undertecknats av FN:s samtliga 193 medlemsstater. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling, 169 delmål och 232 indikatorer. Det engelska namnet är ”the 2030 Agenda for Sustainable Development”.