Det globala tillståndet för biologisk mångfald

Publicerad

Människans avtryck i livsmiljöer över hela jorden påverkar många arters livsmöjligheter. Ändrade och försvunna livsmiljöer kan minska populationer och leda till att arter utrotas. Enligt en FN-rapport från maj 2019 är cirka en miljon växt- och djurarter utrotningshotade och riskerar att försvinna inom ett årtionde.

Mänsklighetens användning och exploatering av mark, vatten och hav i de flesta regioner i världen sker i en skala och på ett sätt som inte är hållbart. Resultatet blir att livsmiljöer förändras och försvinner.

På många håll i världen påverkas den biologiska mångfalden negativt. Därmed påverkas även de ekosystemtjänster som är beroende av den biologiska mångfalden negativt, enligt en rapport från FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES.

Runt 75 procent av jordens landareal bedöms vara påtagligt påverkad av människors aktiviteter. Sedan industrialismens genombrott har till exempel cirka 85 procent av jordens våtmarker försvunnit.

Mänsklighetens nuvarande överutnyttjande av naturens resurser leder till att ekosystemtjänster som levererar till exempel rent vatten, pollinering och odlingsbar jord försämras och försvinner, enligt IPBES-rapporten.

Rapport från IPBES

I maj 2019 presenterade IPBES en rapport om det globala tillståndet för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det engelska namnet på rapporten är ”Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services”. Rapporten bygger på en analys av ungefär 15 000 källor. Syftet är att åskådliggöra hur mänskliga aktiviteter, miljöförändringar och biologisk mångfald hänger samman samt visa på möjliga handlingsvägar. Även traditionell och lokal kunskap ingår i bedömningen.

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, vattenrening och naturupplevelser är några exempel.

IPBES

IPBES är FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det engelska namnet är ”Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services”. IPBES bildades 2012 och har drygt 130 medlemsländer.

Naturvårdsverket är Sveriges nationella kontaktpunkt för IPBES. Naturvårdsverket representerar Sverige vid IPBES:s beslutsmöten.

IPBES & IPCC

IPBES och IPCC utvärderar båda forskningsläget, men inom olika områden. IPCC:s uppdrag är att utvärdera forskningsläget inom klimatförändring. IPBES uppdrag är att utvärdera forskningsläget inom biologisk mångfald och ekosystemtjänster.