Klimat- och miljöministern deltar i avgörande FN-konferens om biologisk mångfald

Publicerad

Onsdag den 14 december åker klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari till FN:s konferens om biologisk mångfald, CBD COP 15, för att delta i högnivåsegmentet. Förhoppningen är att konferensen ska anta ett nytt globalt ramverk för att skydda världens biologiska mångfald.

Den biologiska mångfalden är hotad och förloras i en takt som människan aldrig tidigare skådat.

– Biologisk mångfald är, likt klimatet, en fråga om både överlevnad och om välfärd. Läget är allvarligt och Sverige kommer att trycka på för ett ambitiöst och heltäckande ramverk med mätbara och tidsatta mål, så att vi kan följa upp och utvärdera framöver hur arbetet fortskrider, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Målet med mötet är att världens länder ska enas om hur jordens ekosystem, djur, växter och alla andra organismer ska skyddas. Sverige verkar också för att det nya globala ramverket ska engagera näringslivet och reducera det globala ekologiska fotavtrycket.

CBD COP 15 hålls i Montréal i Kanada mellan den 7 och 19 december.

CBD

CBD, eller konventionen om biologisk mångfald, trädde i kraft 1993 och har undertecknats av 196 länder. Benämningen ”mångfaldskonventionen” förekommer också. Det engelska namnet är ”Convention on Biological Diversity”.

CBD:s nya ramverk

CBD:s nya ramverk - det så kallade ”Post-2020 Global Biodiversity Framework” - ska ersätta den strategiska plan för biologisk mångfald som gäller från 2011 till 2020. CBD:s nya ramverk förväntas antas 2022.

Sverige och CBD

Sverige undertecknade konventionen om biologisk mångfald (CBD) 1993. Sedan dess står Sverige bakom konventionens syfte att biologisk mångfald ska bevaras och nyttjas hållbart samt att nyttan som uppstår vid användandet av genetiska resurser ska fördelas rättvist.

Agenda 2030

Agenda 2030 antogs 2015 och har undertecknats av FN:s samtliga 193 medlemsstater. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål. Det engelska namnet är ”the 2030 Agenda for Sustainable Development”.