Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter 2018–2022

Publicerad

Ladda ner:

Målet för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd är att skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. Utvecklingssamarbetet ska ta sin utgångspunkt i principerna om bistånds- och utvecklingseffektivitet liksom i de nya internationella överenskommelser som det internationella samfundet enades om under 2015, Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och klimatavtalet från Paris.

Svenskt utvecklingssamarbete inom ramen för denna strategi ska bidra till global jämställdhet och alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Strategin gäller perioden 2018–2022 och omfattar sammantaget 1 000 miljoner kronor.

Jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt är en förutsättning för att genomföra Agenda 2030 och uppfylla de globala målen, men är också ett mål i sig (mål 5).