Strategier för internationellt bistånd från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Etiopien 2016–2020 Diarienummer: UD2016/04313/AF

Publicerad

Svenskt utvecklingssamarbete med Etiopien inom ramen för denna strategi ska bidra till förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot klimatförändringar samt förbättrade möjligheter för människor som lever i fattigdom att tillvarata sina rättigheter.

Ladda ner:

Vidare syftar strategin till hållbar och demokratisk samhällsutveckling. Strategin ska gälla under perioden 2016–2020 och omfattar sammantaget 1000 miljoner svenska kronor.

Insatserna inom ramen för strategin förväntas bidra till:

Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer

 • Stärkt förvaltning av naturresurser och ekosystemtjänster
 • Förbättrad kapacitet hos offentliga institutioner och andra aktörer på nationell och lokal nivå att bidra till miljömässig hållbarhet, ökad motståndskraft mot miljöpåverkan, klimatförändringar och naturkatastrofer samt minskad klimatpåverkan
 • Ökad produktion av och förbättrad tillgång till förnybar energi

Stärkt demokrati och jämställdhet samt ökad respekt för mänskliga rättigheter

 • Ökad rättssäkerhet
 • Stärkt demokratiskt ansvarsutkrävande och transparens på lokal nivå
 • Stärkt kapacitet i det civila samhället att verka för öppenhet, ansvarsutkrävande och ökad respekt för mänskliga rättigheter
 • Ökad respekt för och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Förbättrade möjligheter och verktyg för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor

 • Förbättrade förutsättningar till produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor, i synnerhet för kvinnor och ungdomar
 • En hållbar livsmedelsförsörjning med särskilt fokus på ett motståndskraftigt lantbruk
 • Förbättrat affärsklimat för hållbar och inkluderande näringsverksamhet och stärkande av institutioner
 • Förbättrad tillgång till social trygghet för människor som lever i fattigdom

Artikelnummer UD 16.016