Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av Myndigheten för press, radio och tv:s rapport Redovisning av uppdrag om vidaresändningsplikt och framhävande av innehåll av allmänt intresse Diarienummer: Ku2023/00810

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser regeringen har remitterat MPRTs rapport Redovisning av uppdrag om vidaresändningsplikt och framhävande av innehåll av allmänt intresse.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 25 mars 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.