Remiss av SOU 2022:45 Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus Diarienummer: A2022/01164

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet på remissen för betänkandet Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus. (SOU 2022:45)

Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 9 december 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.