Remiss av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen Diarienummer: Ju2017/05728/L6

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitiedepartementet har remitterat promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar till dataskyddsförordningen.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 9 oktober 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.