Regeringsuppdrag från Försvarsdepartementet

Uppdrag att intensifiera och utveckla arbetet med att stoppa illegala sprängningar Diarienummer: Fö2023/01615

Publicerad

Regeringen ger de myndigheter som ingår i nationellt forum för sprängämnessäkerhet i uppdrag att intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga och förhindra illegala sprängningar.

Ladda ner:

Myndigheterna ska

 • Utifrån en gemensam lägesbild skyndsamt vidta åtgärder för att
  stärka efterlevnaden av befintliga regelverk samt föreslå åtgärder på
  kort och lång sikt, för att förebygga och förhindra illegal hantering av
  sprängämnen. Föreslagna åtgärder ska följas av en
  konsekvensbeskrivning.
 • Identifiera sårbarheter som gör att sprängämnen riskerar att hamna i
  kriminella kretsar och vidta skyndsamma åtgärder för att reducera
  dessa sårbarheter och försvåra för aktörer som möjliggör illegala
  sprängningar. I den mån ökat operativt samarbete krävs och är
  möjligt för gemensamma lösningar ska sådant inledas.
 • Bedöma möjliga metoder för märkning av sprängämnen samt
  utvärdera förutsättningarna för och verka för att införa sådan
  märkning.
 • Stärka samarbetet med kommunerna för att förbättra
  förutsättningarna för kommunernas arbete med tillståndshantering
  och tillsyn, samt för att öka kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte.
 • Bedöma möjligheterna till förbättrad nationell samordning för att komma till rätta med brister i kommunernas tillsyn, samt lämna förslag till hur samordningen kan stärkas.
 • Utveckla samarbetet med relevanta aktörer inom berörda branscher för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte, bland annat utifrån gemensam lägesbild.
 • Stärka det internationella samarbetet på området.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska samordna arbetet. MSB ska, i samarbete med övriga myndigheter, lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 12 januari 2024. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 oktober 2024.