Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Ändring av uppdraget om ett nationellt professionsprogram Diarienummer: U2021/00472 (delvis), U2023/01870

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Statens skolverk om ett nationellt professionsprogram (U2022/02319) på följande sätt.

Ladda ner:

I uppdraget att ta fram innehåll i en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorers, lärares och förskollärares professionella utveckling ska Skolverket

 • föreslå hur 3 kap. förordningen (2011:183) om befattningsutbildning
  och fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande
  ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem samt uppdraget till
  Skolverket om att svara för fortbildning av rektorer (U2011/1195) bör
  ändras och anpassas så att fortbildningen över tid kan ingå i en magistereller masterexamen i skolledarskap, och

 • föreslå hur insatser inom den nationella strukturen för kompetensutveckling
  bör kvalitetssäkras och i detta arbete bl.a. beakta befintliga
  former för kvalitetssäkring av utbildning både nationellt och
  internationellt så att kvalitetssäkring sker på ett resurseffektivt sätt.

I uppdraget att föreslå ett system för registrering av genomförd kompetensutveckling inom den nationella strukturen för kompetensutveckling ska Skolverket beakta befintliga former för registrering av utbildning inom universitet och högskolor och inom yrkeshögskolan samt beakta arbetet i utredningen Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (U 2021:03) så att registrering sker på ett resurseffektivt sätt.

Uppdragstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 april 2024.