Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om ett nationellt professionsprogram Diarienummer: U2022/02319

Publicerad

Regeringen ger Statens skolverk uppdrag enligt nedan.

Ladda ner:

Skolverket ska med utgångspunkt i vad som föreslås i departementspromemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare (U2021/03373)

  • ta fram innehåll i en nationell struktur för kompetensutveckling för
    rektorers, lärares och förskollärares professionella utveckling (se avsnitt 6.2 och 6.3 i promemorian),
  • ta fram en struktur för ett samarbete mellan myndigheten och universitet och högskolor samt yrkeshögskolan som syftar till att utveckla insatser inom den nationella strukturen för kompetensutveckling (se avsnitt 6.5 i promemorian), och
  • föreslå ett system för registrering av genomförd kompetensutveckling inom den nationella strukturen för kompetensutveckling inom givna ekonomiska ramar och beskriva konsekvenserna av ett sådant system (se avsnitt 6.5 i promemorian).

Statens skolverk ska redovisa uppdraget till Utbildningsdepartementet senast den 1 oktober 2023.