Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för press, radio och tv att förbereda inordnandet av Statens medieråds uppgifter i myndigheten Diarienummer: Ku2023/00115

Publicerad

Regeringen ger Myndigheten för press, radio och tv i uppdrag att förbereda inordnandet av Statens medieråds samtliga uppgifter i myndigheten den 1 januari 2024.

Ladda ner:

Inordnandet ska hanteras inom befintliga ekonomiska ramar.

Myndigheten för press, radio och tv ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Samråd ska ske med Arbetsgivarverket i arbetsrättsliga frågor.

Myndigheten för press, radio och tv ska samråda med Statens medieråd och Ekonomistyrningsverket vid uppdragets genomförande.
Myndigheten för press, radio och tv ska fortlöpande informera
Regeringskansliet (Kulturdepartementet) om uppdragets genomförande.

Myndigheten för press, radio och tv ska i sitt budgetunderlag för 2024–2026 i samverkan med Statens medieråd räkna in de uppgifter som ska överföras från Statens medieråd.

Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens godkännande i nödvändiga delar.

Regeringen har i dag även gett Statens medieråd i uppdrag att förbereda överföring av samtliga uppgifter till Myndigheten för press, radio och tv samt förbereda en avveckling av myndigheten (Ku2023/00116).