Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att höja kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar

Publicerad

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) får i uppdrag att höja kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar samt aktörers utsatthet för islamofobi och hatbrott. I uppdraget ingår att myndigheten på alla nivåer ska stärka relationer mellan muslimska
församlingar, muslimska organisationer, kommuner och berörda myndigheter. I genomförandet av uppdraget ska SST samverka med Polismyndigheten och andra berörda myndigheter. SST ska i genomförandet tillämpa ett jämställdhetsperspektiv.

Ladda ner:

SST ska senast den 1 mars 2020 inkomma till Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet) med en delredovisning av resultaten av uppdraget (med kopia till Forum för levande historia och Polismyndigheten). Myndigheten ska slutredovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) den 1 mars 2021. I slutrapporten ska myndigheten beskriva vilka åtgärder man har vidtagit och presentera förslag på framtida insatser.

SST får för genomförandet av uppdraget disponera högst 500 000 kronor 2019 som ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., anslagsposten 10 för budgetåret 2019. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 1 november 2019. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast i samband med slutredovisning.