Sveriges och Natos historia

Publicerad

Sveriges och Natos relation går tillbaka till 1994 då Sverige gick med i Partnerskap för fred, PFF. Sedan dess har Sverige gradvis ökat samarbetet med Nato, bland annat genom att vara en så kallad Enhanced Opportunities Partner. Sverige har deltagit i flera militära insatser och har även ett avtal om så kallat värdlandsstöd med Nato. Sverige överlämnade den 18 maj 2022 sin ansökan om Natomedlemskap. När samtliga Natos medlemsländer undertecknat Sveriges anslutningsprotokoll fick Sverige status som inbjudet land (invitee).

Information om Sveriges nuvarande status som inbjudet land (invitee) och vägen till medlemskap i Nato kan du läsa om på sidan Sveriges väg in i Nato.

  • 1994 gick Sverige med i Partnerskap för fred, PFF. Partnerskap för fred syftar till att bygga förtroende och underlätta samarbete mellan Nato och individuella icke-medlemsländer i det Euro-atlantiska området. 1997 blev Sverige också medlem i Euro-atlantiska partnerskapsrådet (Euro-Atlantic Partnership Council) som är ett partnerskap för politisk dialog mellan alla Natos medlemsländer och partnerländer i det Euro-atlantiska området. Den politiska dialogen i det euroatlantiska partnerskapsrådet kompletterar det mer praktiska samarbetet mellan Nato och partnerländer som sker i PFF.
  • Sedan 1990-talet har svenska Försvarsmakten ökat sin förmåga att samverka med Nato. Syftet med det nära samarbetet med Nato är att öka möjligheten för Sverige och Nato att agera tillsammans i en krissituation och ytterst vid en krigssituation. Genom deltagande i Natoledda insatser i Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Afghanistan, Libyen och Irak harsvenska Försvarsmakten också anpassats till Natos militära standard och utvecklat interoperabilitet. Inom ramen för partnerskapet med Nato har Sverige bland annat deltagit i Natoutbildningar och övningar. Sverige har även stått värd för Natoledda utbildningar och övningar. Sverige samarbetar också med Nato i standardiserings- och förmågeutveckling.
  • 1998 fick Sverige sin första Natoambassadör.
    Sedan 2008 har Sverige en egen delegation vid Natos högkvarter i Bryssel. Den svenska Natodelegationen leds av Sveriges Natoambassadör. På Natodelegationen arbetar utsända från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten. Sedan 2013 deltar Sverige i Natos mest avancerade övningar där Natoländerna övar kollektivt försvar.
  • Sverige har sedan 2014 ett individuellt partnerskap med Nato med status som så kallad Enhanced Opportunities Partner (EOP) tillsammans med bland annat Finland. EOP är en ram för ett individuellt utformat partnerskap med fokus på politisk dialog, utbildning och övningar samt informationsutbyte. Genom det individuella partnerskapet har Sveriges samarbete med Nato fördjupats.
  • 2016 tecknade Sverige ett avtal med Nato om värdlandsstöd. Värdlandsstödsavtalet med Nato ger Sverige möjlighet att förbättra förutsättningarna för att effektivt kunna ge och ta emot militärt stöd från Nato vid kris eller krig. Värdlandsstödet omfattar både militärt och civilt stöd, praktiska och logistiska arrangemang och syftar till att utländska förband ska kunna verka och lösa sina uppgifter på svenskt territorium. Ett väl fungerande värdlandsstöd underlättar också för Sverige att vara värdland för internationella övningar.
  • Den 18 maj 2022 överlämnade Sverige sin ansökan om Natomedlemskap.
  • Den 5 juli 2022 undertecknade samtliga Natos medlemsländer anslutningsprotokollet för Sverige. Till dess att samtliga Natos medlemsländer har ratificerat Sveriges ansökan om Natomedlemskap har Sverige status som inbjudet land (invitee). Läs mer på sidan Sveriges väg in i Nato.