Hoppa till huvudinnehåll

Vad regeringen gör med anledning av kriget mellan Israel och Hamas

Uppdaterad

De senaste stridigheterna mellan Israel och Hamas har nu pågått sedan terroristgruppen Hamas fruktansvärda attacker på civila män, kvinnor och barn i Israel den 7 oktober 2023. Omkring 1 200 människor dödades och över 200 civila, inklusive barn och äldre, togs som gisslan och fördes till Gaza. Israel har drabbats av det värsta massmordet på judar sedan Förintelsen. I det efterföljande kriget har tiotusentals palestinier dött, inklusive tusentals barn. Det mänskliga lidandet är enormt för civilbefolkningen.

Sveriges arbete med anledning av kriget fokuserar bland annat på följande områden.

1. Ökat humanitärt bistånd till Gaza

Den humanitära situationen i Gaza är katastrofal. Behoven är akuta och enorma. 

Sverige har sedan den 7 oktober ökat det humanitära biståndet med drygt 520 miljoner kronor mot bakgrund av den humanitära krisen i Gaza. Sverige är därutöver en stor kärnstödsgivare till flera humanitära organisationer som verkar på plats. Stödet går till de mest utsatta grupperna, med kvinnors och barns behov i fokus, och bidrar bland annat till akut sjukvård, socialt skydd, tillgång till mat, hälsa, psykosocialt stöd, mödravård, vatten och sanitet. 

För att stödet ska nå fram krävs omfattande förbättringar av det humanitära tillträdet: fler transportvägar in till Gaza, större volymer och förbättrade möjligheter för humanitär personal och transporter att röra sig säkert för att förmedla hjälp i samtliga delar av Gaza. 

Regeringen betonar därför vikten av en omedelbar humanitär vapenvila för att säkerställa att det humanitära stödet når fram. 

På svenskt initiativ har Sverige, tillsammans med ett trettiotal länder, uppmanat Israel att öka det humanitära tillträdet till Gaza och möjliggöra bättre, säkrare och tillräckligt omfattande humanitära leveranser. Sverige för fortsatt dialog med Israel om detta tillsammans med andra givare. 

Om Sveriges humanitära stöd till Gaza

2. Aktivt deltagande i det multilaterala samarbetet

Sverige deltar aktivt i det omfattande arbete som pågår i EU och i FN. 

När FN:s generalförsamling senast röstade om en resolution om situationen i Gaza (12 december 2023) röstade Sverige, tillsammans med 152 andra stater, ja. Resolutionen kräver en omedelbart humanitär vapenvila och understryker alla parters ansvar att skydda civila och möjliggöra att humanitär hjälp når civilbefolkningen. Resolutionen uppmanar även till omedelbar och villkorslös frigivning av alla de personer som hålls som gisslan av Hamas och andra grupper i Gaza, något Sverige fortsatt kräver. 

Regeringen delar fullt ut de slutsatser som antogs i samband med Europeiska rådet den 21 mars 2024. De uppmanar till en omedelbar humanitär paus som leder till en hållbar vapenvila, ovillkorligt frisläppande av alla i gisslan och tillhandahållande av humanitärt bistånd. Slutsatserna uppmanar även Israel att följa de provisoriska åtgärder som Internationella domstolen (ICJ) i Haag beslutat om.

Sveriges ställningstaganden bygger på folkrätten. I kriget mellan Israel och Hamas uppmanar regeringen kontinuerligt alla parter att följa den internationella humanitära rätten:

  • Israels rätt att försvara sig måste utövas i enlighet med folkrätten inklusive den internationella humanitära rätten.
  • Alla parter i konflikten har enligt den internationella humanitära rätten ett ansvar att se till att civilbefolkningens humanitära behov tillgodoses.
  • Civila måste alltid skyddas i enlighet med den internationella humanitära rätten. Direkta attacker mot civila och civil egendom är inte tillåtna. Civila får inte användas som mänskliga sköldar. Principerna om åtskillnad mellan militära mål och civila objekt, proportionalitet och försiktighet måste alltid tillämpas.
  • Sjukhus och sjukhustransporter åtnjuter ett särskilt skydd enligt den internationella humanitära rätten. 

Omfattningen av krigföringens konsekvenser för civilbefolkningen i Gaza väcker allvarliga frågor när det gäller om den internationella humanitära rätten efterlevts, givet bland annat de många döda barnen, skadorna på sjukhus och skolor samt antalet journalister som dödats. Huruvida den internationella humanitära rätten har efterlevts är en fråga som bäst avgörs av rättsliga instanser. 

3. EU-sanktioner mot Hamas

Hamas är listad som en terroristorganisation av EU sedan drygt 20 år. Regeringen stödjer och deltar aktivt i det arbete som pågår bland EU:s medlemsländer om ytterligare åtgärder mot Hamas. Exempelvis har EU fattat flera beslut om sanktioner mot ledande företrädare för Hamas. En särskild sanktionsregim har inrättats efter den 7 oktober för att på ett mer effektivt sätt kunna kringskära terroristorganisationens finansiering. 

4. Bosättarvåld

Sverige och EU ser med stor oro på det ökande bosättarvåldet på Västbanken och expansionen av bosättningar. Bosättningspolitiken strider mot folkrätten och undergräver tvåstatslösningen samt bidrar till en förhöjd konfliktnivå. Det är centralt att Israel, liksom andra stater, lever upp till de krav som folkrätten ställer. Dödsfall måste utredas och ansvarsutkrävande måste säkerställas. Regeringen välkomnar därför att EU har nått en politisk överenskommelse som innebär att sanktioner kommer att införas mot extrema bosättare som utför våldsdåd mot civila. 

5. Stöd till fredsansträngningar som leder till en tvåstatslösning

En hållbar fred mellan Israel och Palestina måste bygga på en tvåstatslösning. Sverige stödjer EU:s arbete, engagemang och initiativ för att få till stånd en trovärdig process för en förhandlad tvåstatslösning i samverkan med bland annat regionala aktörer och FN. 

Gemensamma diplomatiska ansträngningar är viktiga för att motverka ytterligare eskalering och spridningseffekter i regionen. Här ingår att stoppa återkommande våldscykler, hantera underliggande orsaker till konflikten och bidra till att öka förtroendet mellan israeler och palestinier. 

En förhandlad tvåstatslösning där Israel och Palestina kan samexistera sida vid sida är och förblir den enda hållbara vägen mot fred och säkerhet.

Sidan uppdateras

Denna sida publicerades ursprungligen den 2 november 2023 men har uppdaterats.

Laddar...