Hoppa till huvudinnehåll
Illustration: FN

Agenda 2030 | Mål 14 | Hav och marina resurser

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Mål 14 | Hav och marina resurser

 • Ljusblå bakgrund vit text, vågor med en fisk under.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mål 14 av 17; hav och marina resurser. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling

  Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning i syfte att vidta åtgärder som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd. För att säkra långsiktigt hållbara fiskebestånd bör fisket baseras på uppfyllande av maximalt hållbart uttag och hänsyn tas till särskilda förutsättningar i specifika regioner och havsområden. En tillväxt baserad på havens resurser visar på den potential haven har för global utveckling, inklusive fattigdomsbekämpning. Vattenbruket har i det här avseendet en nyckelroll och är en del i att trygga livsmedelsförsörjningen, under förutsättning att det sker hållbart.

  Det är viktigt att fortsatt utveckla åtgärder och förvaltningsverktyg, för att hantera kända påverkansfaktorer som föroreningar, utfiskning och utvinning av naturresurser. Skydd och restaurering av kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser men även för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Nya ytterligare utmaningar för att säkra havens produktion av livsmedel är marint skräp, inklusive mikroplaster, och i synnerhet havsförsurningen som visar på vikten av att koppla ihop havsfrågorna med arbetet med klimatförändringar.

 • Ljusblå bakgrund vita och svarta illustrationer, en fisk simmar i förorenat vatten.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 14.1. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 14.1 | Minska föroreningarna i haven

  Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

 • Ljusblå bakgrund vita illustrationer, rent vatten med haj, fisk, sköldpadda, sjöstjärna och små vattenlevande organismer. På botten finns levande växter.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 14.2. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 14.2 | Skydda och återställ ekosystem

  Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.

 • Ljusblå bakgrund vita och svarta illustrationer, en havsyta med mörka växthusgasmoln ovanför. Växthusgasmolnen rör sig mot vattenytan.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 14.3. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 14.3 | Minska havsförsurningen

  Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer.

 • Ljusblå bakgrund vita illustrationer, fiskar och en haj simmar i klart vatten. En fisk sitter fast på en fiskelina.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 14.4. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 14.4 | Främja hållbart fiske

  Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och stoppa överfiske, olagligt, orapporterat och oreglerat fiske liksom destruktiva fiskemetoder samt genomföra vetenskapligt baserade förvaltningsplaner i syfte att återställa fiskbestånden så snabbt som möjligt, åtminstone till de nivåer som kan producera maximalt hållbart uttag, fastställt utifrån deras biologiska egenskaper.

 • Ljusblå bakgrund vita illustrationer, rent vatten med manet, fisk, sjöstjärna och små vattenlevande organismer. På botten finns levande växter.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 14.5. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 14.5 | Bevara kust- och havsområden

  Senast 2020 skydda minst 10 procent av kust- och havsområdena, i överensstämmelse med nationell och internationell rätt och på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön.

 • Ljusblå bakgrund vita och svarta illustrationer, en fiskebåt lyfter upp två nät med dollartecken i.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 14.6. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 14.6 | Avskaffa subventioner som bidrar till överfiske

  Senast 2020 förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till överkapacitet och överfiske, avskaffa subventioner som bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och avstå från att införa nya sådana subventioner, med erkännande av att en ändamålsenlig och effektiv särskild och differentierad behandling av utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna bör vara en integrerad del av förhandlingarna om fiskesubventioner i Världshandelsorganisationen.*

  * Med beaktande av pågående förhandlingar i Världshandelsorganisationen, utvecklingsagendan från Doha och mandatet från ministermötet i Hongkong.

 • Ljusblå bakgrund vita illustrationer, en fiskodling, en fiskebåt och en dykare. Dykaren simmar vid en fisk, en sjöstjärna, små vattenlevande organismer och en växt.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 14.7. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 14.7 | Öka den ekonomiska nyttan av hållbar hantering av marina resurser

  Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för små önationer under utveckling och de minst utvecklade länderna av ett hållbart nyttjande av marina resurser, bland annat genom en hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och turism.

 • Ljusblå bakgrund vita illustrationer, överst en skalpell och en e-kolv. Nederst en våg.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 14.A. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 14.A | Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik som bidrar till friskare hav

  Öka den vetenskapliga kunskapen, utveckla forskningskapaciteten och överföra havsteknik, med hänsyn tagen till den mellanstatliga oceanografiska kommissionens kriterier och riktlinjer för överföring av havsteknik (Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology), i syfte att skapa friskare hav och öka den marina biologiska mångfaldens bidrag till utvecklingen i utvecklingsländerna, i synnerhet i små önationer under utveckling och de minst utvecklade länderna.

 • Ljusblå bakgrund vita illustrationer, ett fiskstim simmar under en fiskebåt.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 14.B. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 14.B | Stöd småskalig fiskenäring

  Säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina resurser och marknader.

 • Ljusblå bakgrund vita illustrationer, en bok och en ordförandeklubba. På bokomslaget vågor och två fiskar.
  Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling; delmål 14.C. Illustration: FN / Regeringskansliet

  Delmål 14.C | Implementera och verkställ den internationella havsrättskonventionen

  Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och havsresurserna genom att genomföra internationell rätt, såsom den kommer till uttryck i Förenta Nationernas havsrättskonvention (UNCLOS), som utgör den rättsliga ramen för bevarande och hållbart nyttjande av hav och havsresurser, vilket erinras om i punkt 158 i slutdokumentet The Future We Want från Förenta Nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20).

 1. Mål 14
 2. Delmål 14.1
 3. Delmål 14.2
 4. Delmål 14.3
 5. Delmål 14.4
 6. Delmål 14.5
 7. Delmål 14.6
 8. Delmål 14.7
 9. Delmål 14.A
 10. Delmål 14.B
 11. Delmål 14.C

Innehåll om Mål 14: Hav och marina resurser

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 8 träffar.

Laddar...