Hoppa till huvudinnehåll
Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Fri hyressättning vid nyproduktion SOU 2021:50

Publicerad

Betänkande av Utred­ningen om fri hyres­sättning vid nyproduktion.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har bestått i att lämna förslag på hur en modell med fri hyres­sättning för nyprodu­cerade bostads­lägen­heter kan utformas. Syftet har varit att skapa en modell som bidrar till en lång­siktigt väl­funge­rande hyres­marknad och ett effektivt utnytt­jande av det aktuella beståndet.

I uppdraget har ingått att lämna förslag på hur hyran ska bestämmas, justeras och omprövas enligt den nya modellen med fri hyres­sättning. Det har även ingått i uppdraget att, i syfte att stärka hyres­gästens informations­läge, föreslå en lösning där fastig­hets­ägarna åläggs att offentligt redo­visa de upp­gifter som behövs om hyres­läget. Utred­ningen har också haft att över­väga hur upp­gifterna som lämnas ska kunna läggas till grund för en hel­täckande offentlig stati­stik över hyres­nivåerna i olika delar av beståndet och i olika delar av landet. Vidare har i upp­draget ingått att ta ställ­ning till hur hyres­rätts­liga regler bör anpassas med anled­ning av den nya modellen, liksom om befintlig regle­ring i någon del inte bör tilläm­pas i fråga om nybyggda hyres­lägen­heter. Slutligen har utred­nings­upp­draget också omfattat att bedöma om reglerna om presum­tions­hyra bör fasas ut.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Fri hyressättning vid nyproduktion

    En särskild utredare ska lämna förslag på en modell med fri hyressättning, inklusive tariffsystem, för nyproducerade lägenheter. Modellen ska bidra till en långsiktigt välfungerande hyresmarknad och ett effektivt utnyttjande av det aktuella delbeståndet. Förutsättningar ska ges för ett uthålligt och kontinuerligt utbud av hyreslägenheter. Marknaden ska vara välfungerande, stabil och trygg och leda till en större öppenhet. Modellen ska ge bostadsområden med olika förutsättningar möjligheter att utvecklas och möta den efterfrågan som finns på bostäder.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...