Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare SOU 2021:20

Publicerad

Sverige har sedan länge ett utbyte av informa­tion om brott­måls­domar med andra länder. I syfte att förbättra utbytet av upp­gifter om brott­måls­domar mellan EU:s med­lems­stater fattades 2009 ett ram­beslut och ett råds­beslut om det s.k. Ecris-systemet, vilket är ett decentra­liserat system som base­ras på med­lems­staternas natio­nella kriminal­register. Sverige anslöt sig till Ecris-systemet 2013.

Ladda ner:

Ecris-systemet utesluter i princip ett utbyte av upp­gifter om dömda tredje­lands­med­borgare, dvs. personer som inte är unions­med­borgare. Ecris-systemet används därför sällan för att begära upp­gifter om dömda tredje­lands­med­borgare. Det inne­bär att bl.a. dom­stolar och brotts­bekäm­pande myndig­heter inte har till­gång till full­ständig infor­mation om dömda tredje­lands­med­bor­gares brotts­historik inom EU.

För att förbättra infor­ma­tions­utbytet om fällande domar mot tredje­lands­med­borgare inom EU utfär­dade Europa­parla­mentet och rådet 2019 en för­ordning om inrät­tande av ett centra­liserat system för identi­fiering av medlems­stater som inne­har upp­gifter om fällande domar mot tredje­lands­med­borgare och stats­lösa personer (Ecris-TCN), här benämnd för­ord­ningen om Ecris-TCN. Förord­ningen, som är direkt tillämplig, lägger fast regler om inrät­tandet av ett centralt system på unions­nivå, däribland bestäm­melser om person­upp­gifter, ansvars­för­del­ning mellan med­lems­staterna och den organisa­tion som är ansvarig för utveck­ling och under­håll av det centra­li­serade systemet. Den lägger också fast vissa data­skydds­bestäm­melser.

Utredningens uppdrag har sam­man­fatt­nings­vis varit att under­söka vilka änd­ringar som behöver göras i svensk rätt med anled­ning av för­ord­ningen om Ecris-TCN och ändrings­direk­tivet samt lämna nöd­vän­diga författ­nings­förslag.

En av de större frågor som utred­ningen har behandlat gäller upp­tagande av finger­avtryck på dömda personer. Utred­ningen före­slår att finger­avtryck ska tas under verk­ställig­heten av alla som har dömts till fängelse i minst sex månader, obero­ende av med­borgar­skap. Finger­avtrycken ska tas upp av Kriminal­vården eller, om det är lämp­ligare, av Polis­myndig­heten. Utred­ningen har också utfor­mat alterna­tiva för­fatt­nings­för­slag, som bara avser tredje­lands­med­borgare, utifrån förord­ningens minimi­krav. Utred­ningen före­slår även att Kriminal­vården får i upp­drag att i sam­verkan med Polis­myndig­heten lämna förslag på vilka kriminal­vårds­anstalter som bör förses med utrust­ning för upp­tagande av finger­avtryck.

När det gäller ansikts­bilder före­slår utred­ningen att de förs in i Ecris-TCN om de finns till­gäng­liga i Polis­myndig­hetens signale­ments­register. Bilderna ska bifogas när myndig­heten under­rättar en annan medlems­stat om en fällande dom mot dess med­borgare eller när myndig­heten lämnar upp­gifter ur belast­nings­registret på begäran av en annan medlems­stat.

Utred­ningen har även upp­märk­sammat att dom­stolarna inte har full­ständig till­gång till informa­tion om med­borgar­skap. Det före­slås därför att Dom­stols­verket, i sam­verkan med Skatte­verket, ska få i upp­drag att utveckla den informa­tions­tjänst från Skatte­verket som dom­stolarna använ­der. Det förslås även vissa ändringar i gallrings­bestäm­melserna för belastnings­registret.

Enligt utred­ningen finns det inget behov av ytter­ligare nationell reglering om sekretess. Befint­liga data­skydds- och sekretess­bestäm­melser anses tillräck­liga.

Utredningen föreslår också att bestäm­­melser som kom­plet­­terar förord­­ningen om Ecris-TCN införs i en ny lag (kom­plet­­terings­­lagen). Lagen ska vara tillämp­lig på dömda tredje­lands­med­borgare, med eller utan unions­medborgar­skap, i enlighet med tillämp­nings­området för förord­ningen.

Kommissionen har ännu inte fastställt när Ecris-TCN ska tas i drift. Utred­ningen föreslår därför att förslagen som gäller anpass­ning till förord­ningen ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Övriga förslag föreslås träda i kraft den 28 juni 2022.

Lagstiftningskedjan

EU-förordning (2 st)

Kommittédirektiv (2 st)

 • Tilläggsdirektiv till Ecris-utredningen (Ju 2020:03)

  Förlängd tid för uppdraget.

 • Ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

  En särskild utredare ska undersöka vilka ändringar som behöver göras i svensk rätt med anledning av att EU har antagit en förordning om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN) och ett direktiv om ändring av det rambeslut som reglerar medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregister genom ett särskilt informationssystem (Ecris).

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

 • Ecris-TCN – ett mer effektivt utbyte av brottmålsdomar mot tredjelandsmedborgare

  Sverige har sedan länge ett utbyte av informa­tion om brott­måls­domar med andra länder. I syfte att förbättra utbytet av upp­gifter om brott­måls­domar mellan EU:s med­lems­stater fattades 2009 ett ram­beslut och ett råds­beslut om det s.k. Ecris-systemet, vilket är ett decentra­liserat system som base­ras på med­lems­staternas natio­nella kriminal­register. Sverige anslöt sig till Ecris-systemet 2013.

Lagrådsremiss (1 st)

 • Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

  EU har antagit en förordning om inrättande av ett system som ska göra det möjligt för medlemsstaterna att på ett effektivt sätt få reda på vilka andra medlemsstater som har uppgifter i sina kriminalregister om en tredjelandsmedborgare (Ecris-TCN).

Proposition (1 st)

 • Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

  EU har antagit en förord­ning om inrät­tande av ett system som ska göra det möjligt för med­lems­staterna att på ett effektivt sätt få reda på vilka andra medlems­stater som har upp­gifter i sina kriminal­register om en tredje­lands­med­borgare (Ecris-TCN).

Svensk författningssamling (9 st)